print terug

PERSBERICHT

12 november 1990LIW start campagne "Werk Tegen Armoede!"

Informatie- en discussieavond op 3 december


Hulp van Nederland en EG aan India moet prioriteit geven aan werk(garantie) voor landarbeiders


Deze maand gaat de Landelijke India Werkgroep (LIW) van start met de campagne 'Werk Tegen Armoede'. Het algemene doel van de campagne is dat de 100 miljoen Indiase landarbeid(st)ers de belangrijkste doelgroep worden van de Nederlandse en Europese ontwikkelingssamenwerking met India. Samen geven Nederland en de Europese Gemeenschap jaarlijks voor circa 350 miljoen gulden bilaterale hulp aan India.
Meer concreet pleiten wij ervoor om een aanzienlijk deel van de hulp aan India te besteden aan een Werkgarantie Programma voor landarbeiders. De zojuist afgetreden regering van V.P. Singh wilde een dergelijk programma, dat in één deelstaat al 15 jaar succesvol functioneert, op nationale schaal gaan uitvoeren. Het is te verwachten dat ook de nieuwe regering een soortgelijk programma zal uitvoeren of ten minste het bestaande werkgelegenheidsprogramma voor landarbeiders (zonder werkgarantie) zal uitbreiden.
Tenslotte zullen wij er bij de ministers Pronk en Kok op aandringen om de Indiase schuld van circa 2 miljard gulden aan Nederland uit oude hulpleningen in tien jaar af te schrijven, met als voorwaarde dat het vrijkomende geld wordt gebruikt voor programma's die landarbeiders werkgarantie bieden of op een andere manier direct aan hen goede komen.

Maartje van Putten, lid van de Socialistische Fractie van het Europees Parlement, heeft aan de Europese Commissie vragen gesteld over het programma voor werkgarantie in India. Zij vraagt onder meer op welke wijze, op welke termijn en in welke omvang de Commissie steun denkt te kunnen geven aan het werkgelegenheidsbeleid voor plattelandsbewoners in India.

Eenderde van de ondervoede mensen op de wereld woont in India. Drie van de vier armen in India zijn landarbeiders, waaronder veel vrouwen. Werkloosheid en extreem lage lonen zijn de meest urgente problemen in hun dagelijkse strijd om te overleven. De meeste landarbeiders behoren tot de lagere kasten en kastelozen en worden sociaal en economisch sterk gediscrimineerd.
De 100 miljoen Indiase landarbeiders - met hun gezinsleden gaat het om ongeveer 250 miljoen mensen - zijn de 'vergeten armen'. Ook de Nederlandse, Europese en multilaterale ontwikkelingssamenwerking met India heeft deze meerderheid van de armen in India tot nu toe grotendeels genegeerd.

De campagne 'Werk Tegen Armoede' ondersteunt een groot en divers scala van NGO's en landarbeidersbonden die proberen de situatie aan landarbeiders te verbeteren. De afgelopen jaren is een groeiende beweging van deze organisaties ontstaan, die aandringt op werkgarantie voor landarbeiders in heel India.
Op het platteland van Maharashtra bestaat deze garantie al ruim vijftien jaar, middels het 'Employment Guarantee Scheme' (EGS). Door arbeidsintensieve openbare werken (zoals irrigatie, herbebossing en bodem- en waterconservering) is de werkloosheid in die deelstaat, vooral onder vrouwen, aanzienlijk verminderd. Hun levensomstandigheden zijn verbeterd en de trek naar de stad is afgenomen. De landarbeiders kunnen zich nu beter organiseren omdat zij recht op werk hebben.

In haar World Development Report 1990 heeft de Wereldbank het Employment Guarantee Scheme van Maharashtra geprezen. In het - door de Wereldbank gemaakte - verslag van het laatste Aid India Consortium van westerse donoren in juni van dit jaar, wordt er voor gepleit om een vorm van werkgarantie zoals die in Maharashtra al bestaat in heel India te introduceren als 'sociaal vangnet' voor de armen.

Bijgevoegd vindt u de brochure 'Werk Tegen Armoede' waarin het bovenstaande uitvoeriger wordt toegelicht. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om u nadere informatie te verschaffen.

Informatie- en discussie-avond
In het kader van de campagne organiseert de LIW op 3 december a.s. om 20 uur een informatie- en discussie-avond in gebouw De Kargadoor in Utrecht (Oudegracht 36). Het programma ziet er als volgt uit: Ir. J. Mooy, medewerkster van de LIW geeft een korte inleiding over de campagne 'Werk Tegen Armoede'. Daarna zal Kees Waagmeester, hoofdredacteur van het Derde Wereld magazine 'onzeWereld', de volgende mensen interviewen en tot discussie met elkaar en met de aanwezigen in de zaal aansporen:
* Prof. W. Tims, directeur van de Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening
* Drs. W. Wagenmans, stafmedewerker van de afdeling Internationale Zaken van het FNV
* Drs. R.H. Buikema, hoofd bureau Zuid Azië van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking
* G.J.B. Oonk, stafmedewerker van de Landelijke India Werkgroep.

Vanzelfsprekend neemt de discussie over de inhoud van de campagne een centrale plaats in. Maar daarnaast zullen ook andere vragen rond armoedebestrijding in India aan de orde komen. De twee kernvragen daarbij zijn: Hoe kan India de armoede uitbannen en wat kan Nederland daaraan bijdragen?
Wij nodigen u van harte uit om op 3 december aanwezig te zijn. Zoudt u ons van te voren telefonisch of schriftelijk willen laten weten als u van plan bent om te komen?

Nadere informatie: 030-321340 (Gerard Oonk)

Landelijke India Werkgroep - 25 juni 2004