print terug/back

PERSBERICHT

30 september 1986Landelijke India Werkgroep tegen toekenning Wateler Vredesprijs
aan dr. Kurien uit India

Uitreiking prijs door prins Claus


De Landelijke India Werkgroep heeft met grote verbazing kennis genomen van het feit dat op 1 oktober a.s. de Wateler Vredesprijs van de Carnegiestichting in het Vredespaleis te Den Haag door Z.K.H. prins Claus zal worden uitgereikt aan dr. Kurien uit India. Dr. Kurien is voorzitter van de Indiase Nationale Zuivelontwikkelings Raad en de Indiase Zuivel Korporatie, welke beide instellingen het controversiële nationale zuivelprogramma Operatie Vloed uitvoeren.

Al 15 jaar krijgt India van de EG grote hoeveelheden zuivelhulp ter ondersteuning van dit programma. Binnen ongeveer een half jaar zal de EG een beslissing nemen over het al of niet verlengen van deze vorm van voedselhulp voor een periode van 5 jaar. In Nederland startte de Landelijke India Werkgroep in december 1985 de campagne 'Melk India Niet Uit', waarin onder meer wordt gepleit voor de afbouw van de EG-zuivelhulp aan India binnen twee jaar.

Zowel in India als binnen de EG is Operatie Vloed en de EG-zuivelhulp daarvoor sterk omstreden. Uit onafhankelijk sociaal wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de baten van die hulp niet, zoals officieel de bedoeling is, vooral bij kleine boeren, landarbeid(st)ers en arme consumenten terecht zijn gekomen. Met name grote en middelgrote melkveehouders hebben daarentegen van het door dr. Kurien geleide programma geprofiteerd en kleine boeren slechts in zeer beperkte mate. Daarnaast is het programma, onder meer vanwege de konkurrentie van zuivelhulp met inheemse Indiase melk, steeds afhankelijker van zuivelimporten geworden.

Toch heeft Operatie Vloed zeker positieve kanten. Er wordt een koöperatieve zuivelindustrie opgebouwd, die aan de leden de afzet van hun melk tegen een stabiele prijs garandeert. Commercieel heeft dr. Kurien met Operatie Vloed duidelijk successen geboekt, maar sociaal is het programma voor bepaalde groepen zelfs schadelijk. Zo is de voeding van diegenen op het platteland die zelf geen melk produceren, veelal de allerarmsten, door de commercialisering van melk verslechterd. Vóór de start van Operatie Vloed (in 1970) kregen zij meestal gratis de eiwitrijke karnemelk, een bijprodukt van de traditionele boterbereiding. Nu verdwijnt met de melk ook een van hun schaarse eiwitbronnen naar de steden.

Ook heeft de koöperatieve zuivelindustrie in India sterk het gebruik van flesvoeding bevorderd, hetgeen bij tienduizenden babies tot ondervoeding, ziektes en in een aantal gevallen zelfs tot een vroegtijdige dood heeft geleid. Dr. Kurien heeft zich altijd sterk verzet tegen de codes van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Indiase regering, die de reclame voor flesvoeding aan banden moesten leggen. Ook nu worden deze codes nog door dr. Kurien's zuivelkoöperaties geschonden.

Het stelt ons als Landelijke India Werkgroep teleur dat prins Claus, juist gezien zijn inzet voor de armere groepen in ontwikkelingslanden, de Wateler Vredesprijs aan dr. Kurien zal uitreiken. Weliswaar heeft hij zich ook tijdens het staatsbezoek aan India van januari jl. zeer positief over Operatie Vloed en de voortzetting van de EG-zuivelhulp uitgesproken, maar wij hadden gehoopt dat nadere studie van het programma zijn opvattingen daarover op zijn minst zouden nuanceren.
De Europese Commissie bijvoorbeeld heeft haar beslissing over nieuwe meerjarige zuivelhulp, die eerst begin 1986 zou worden genomen, uitgesteld tot de resultaten beschikbaar zijn van een uitgebreide evaluatiemissie die India afgelopen zomer heeft bezocht. Prins Claus zei tijdens het recente staatsbezoek aan India dat zuivelhulp voor een nieuwe fase van Operatie Vloed "een zodanige olievlekwerking betekent, dat het hele leven op het platteland van India gaat veranderen". (Algemeen Dagblad, 21-1-1986).
In het meest succesvolle zuiveldistrikt van India, waar al 40 jaar zuivelkoöperaties bestaan en Operatie Vloed zijn hoofdkantoor heeft, lijden desondanks nog zes van de tien kinderen aan ondervoeding en behoort de kindersterfte met 170 op 1000 tot de hoogste van heel India.

Het lijkt er sterk op dat de toekenning van de Wateler Vredesprijs aan dr. Kurien en de uitreiking daarvan door prins Claus, de EG er van moet overtuigen om toch vooral de zuivelhulp aan India voort te zetten.

Over Operatie Vloed heeft de Landelijke India Werkgroep eind vorig jaar het boek 'India als melkkoe van de EG' gepubliceerd dat o.a. in Intermediair (24-1-1986) en de Internationale Spectator (september 1986) positief is geresenceerd.
Op basis van de feiten en argumenten in dat boek voert de Landelijke India Werkgroep de campagne 'Melk India Niet Uit'.
Voor de voorlopige resultaten van de campagne, zie NIO Kroniek (augustus/september 1986).Landelijke India Werkgroep - 13 augustus 2003