terug/back

Antwoord op schriftelijke vraag van Max van den Berg aan het Europees Parlement, betreffende kinderarbeid bij de vervaardiging van sportartikelen

E-0196/03NL
Antwoord van de heer Nielson
namens de Commissie
(21 maart 2003)

De Commissie deelt de bezorgdheid over kinderarbeid bij de productie van sportartikelen. Zij veroordeelt iedere vorm van uitbuiting van kinderen, alsmede de ergste vormen van kinderarbeid. De Commissie ondersteunt de oproepen aan de internationale voetbalfederatie (FIFA) en de fabrikanten van sportartikelen om ervoor te zorgen dat geen kinderen ingezet worden bij de productie van sportkleding en voetballen onder licentie van de FIFA.

De Commissie is een warm voorstander van de recente overeenkomst tussen de FIFA en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) om samen kinderarbeid te bestrijden aan de hand van de reeds bestaande "rode kaart voor kinderarbeid" van de IAO.

De Gemeenschap zet zich in voor de daadwerkelijke toepassing van de fundamentele arbeidsnormen van de IAO. De Commissie heeft dit bevestigd door de goedkeuring op 18 juli 2001 van een mededeling over de bevordering van fundamentele arbeidsnormen en verbetering van de sociale governance in de context van de globalisering1. Het Parlement was het eens met de in de mededeling voorgestelde strategie. Het overleg in de Raad over deze mededeling is nog niet afgerond.

De Commissie heeft kort geleden de samenwerking met de IAO versterkt: deze heeft nu ook betrekking op de wereldwijde bevordering van fundamentele arbeidsnormen, waaronder de bestrijding van kinderarbeid, de bevordering van betamelijk werk, waaronder de uitroeiing van armoede en het stimuleren van de sociale dimensie van mondialisering. Daartoe ondertekenden de IAO en de Commissie op 14 mei 2001 een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling2. Hieraan wordt een vervolg gegeven door jaarlijkse vergaderingen op hoog niveau tussen de Commissie en de IAO.

De Commissie draagt ook bij aan het werk van de door de IAO ingestelde mondiale commissie inzake de sociale dimensie van mondialisering. De Commissie organiseerde in samenwerking met deze commissie op 3 en 4 februari 2003 een conferentie op hoog niveau, waarbij alle Europese belanghebbenden betrokken waren, waaronder de Europese sociale partners, andere organisaties uit het maatschappelijk middenveld, het Europees Parlement, de lidstaten en de kandidaat-lidstaten.

De Gemeenschap heeft ook toegezegd de toepassing van fundamentele arbeidsnormen in het kader van bilaterale en multilaterale overeenkomsten met ontwikkelingslanden te zullen bevorderen. Een goed voorbeeld hiervan is artikel 50 van de Overeenkomst van Cotonou. In dit artikel hebben de Gemeenschap en de staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan hun gehechtheid herbevestigd aan de fundamentele arbeidsnormen van de IAO, waaronder de strijd tegen de ergste vormen van kinderarbeid.

Het stelsel van algemene preferenties (SAP) van de Gemeenschap kent ook een mechanisme om de toepassing van fundamentele arbeidsnormen te stimuleren.

Daarnaast ondersteunt de Commissie de richtsnoeren van de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) inzake multinationale ondernemingen, waarin onder andere staat dat "ondernemingen, binnen de geldende wetten, verordeningen, en de heersende arbeidsverhoudingen en -praktijken [...] bij moeten dragen aan de daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid".

De Commissie stimuleert de internationale dimensie van de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven. Op 2 juli 2002 werd hierover een mededeling goedgekeurd (Mededeling van de Commissie over de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven: een bijdrage van het bedrijfsleven aan duurzame ontwikkeling), waarin ook de naleving van fundamentele arbeidsnormen is opgenomen. Bij het "Stakeholder forum" over de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven, dat door de Commissie in 2002 werd opgericht, zijn vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, sociale partners, het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden betrokken. De internationale dimensie staat ook op de agenda van dit forum. Het is van belang het vraagstuk van kinderarbeid in de productie van sportartikelen te bespreken. De Commissie heeft bijgedragen aan de financiering (begrotingslijn B 3-4000) van een project van de Europese textieldetailhandel dat beoogt fundamentele arbeidsnormen te bevorderen.

De Commissie is ook bereid niet-gouvernementele organisaties (NGO's) te ondersteunen die samen met lokale partners kinderarbeid proberen te bestrijden. Er zijn al verschillende initiatieven gefinancierd ter bestrijding van kinderarbeid, met name in Afrika.

In het verslag over de ontwikkelingssamenwerking van de Europese Gemeenschap van 2001 heeft de Commissie aan de Raad en aan het Parlement verslag uitgebracht over hetgeen ondernomen is om kinderarbeid en -uitbuiting te bestrijden. De Commissie is van mening dat een apart verslag over kinderarbeid bij de productie van sportartikelen niet opportuun zou zijn.

De Commissie is van mening dat steun voor en de bescherming van kwetsbare kinderen ook gezien moet worden in de bredere context van armoedebestrijding, en daarom in het kader van de ontwikkelingssamenwerking van de Gemeenschap. Kinderen vormen een belangrijke doelgroep van de buitenlandse hulp van de Gemeenschap, met name binnen sectoraal beleid op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg.

De Gemeenschap stelt meer steun beschikbaar om verplicht onderwijs voor iedereen te verwezenlijken in alle ontwikkelingslanden, als onderdeel van de verplichtingen die zij hiertoe is aangegaan in het kader van de millenniumontwikkelingsdoelstellingen met betrekking tot onderwijs en gelijke kansen voor mannen en vrouwen. De Commissie is van mening dat dit een van de beste manieren is waarop zij op dit moment kinderen uit de vicieuze cirkel van uitbuiting kan halen.


1 COM(2001) 416 def.
2 PB L 165, 8.6.2001.
E-0196/03EN
Answer given by Mr Nielson
on behalf of the Commission
(21 March 2003)

The Commission shares the concerns expressed about the use of child labour in the production of sports equipment. It condemns all forms of child exploitation as well as the worst forms of child labour. It supports the calls on the International Federation of Football Associations (FIFA) and the sporting goods companies to make sure that no children are employed in the production of FIFA-licensed sportswear and footballs.

The Commission welcomes the recent alliance between FIFA and the International Labour Organisation (ILO) to combat jointly child labour under the banner of the ILO's existing Red Card to Child Labour.

The Community is committed to applying the ILO Core Labour Standards. The Commission has confirmed this by the adoption on 18 July 2001 of a Communication on the promotion of core labour standards and social governance in the framework of globalisation1. The Parliament has supported the strategy proposed in the Communication. Discussion of this Communication in the Council has not yet been concluded.

The Commission has strengthened recently its co-operation with the ILO to cover the world-wide promotion of core labour standards including the fight against child labour, the promotion of decent work including poverty eradication and the promotion of the social dimension of globalisation. To that end the ILO and the Commission signed an exchange of letters on 14 May 20012. Annual high level meetings between the Commission and ILO are organising the follow-up.

The Commission is also contributing to the work of the World Commission on the Social Dimension of Globalisation, established by the ILO. The Commission organised a high level seminar with the World Commission on 3 and 4 February 2003, with the involvement of all European stakeholders including European social partners, other actors of civil society, the Parliament, Member States and Candidate Countries.

The Community has also agreed to promote the application of core labour standards in the framework of bilateral and multilateral agreements with developing countries. A good example is article 50 of the Cotonou Agreement; in this article, the Community and the African, Caribbean and Pacific States (ACP) have reaffirmed their commitments to the ILO Core Labour Standards including the fight against the worst forms of child labour.

The Community Generalised System of Preferences (GSP) provides also an incentive mechanism for the application of core labour standards.

In addition, the Commission supports Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) guidelines for multinational enterprises which make clear that "enterprises should, within the framework of applicable law, regulations and prevailing labour relations and employment practices [...] contribute to the effective abolition of child labour".

The Commission is promoting the international dimension of Corporate Social Responsibility (CSR). The Communication on CSR: a business contribution to sustainable development was adopted on 2 July 2002 and includes also the respect of core labour standards. Representatives of business, social partners, civil society and other stakeholders are involved in the CSR stakeholder forum, which was established by the Commission in 2002. The international dimension is also on the agenda of the forum. The issue of child labour in the production of sport equipment is a relevant issue for discussion. The Commission has co-funded (budget B 3 4000) a project of the European textile retail sector which aims at promoting the promotion of core labour standards.

The Commission is also ready to support non-governmental organisations (NGOs) which work with local partners for the elimination of child labour. It has already financed several initiatives to combat child labour, especially in Africa.

The Commission reported to Council and Parliament on the work done to combat child labour and exploitation in its report on European Community Development Co-operation in 2001. It feels that a specific report on child labour in the production of sports equipment would not be appropriate.

The Commission considers that assistance for and protection of vulnerable children should also be seen in the wider context of poverty eradication, therefore, in the framework of the Community's development co-operation. Children are an important focal group of the Community's external aid, in particular in sectoral policies such as education and health.

The Community is increasing its support to universal and compulsory primary education in all developing countries as part of its commitments to the education for all framework and the millennium development goals on education and gender equality. It sees this as one of the most efficient means currently at its disposal to draw children out of the vicious circle of exploitation.


1 COM(2001) 416 final
2 OJ C 165, 8.6.2001.Landelijke India Werkgroep - 8 april 2003