print terug


Motie Tweede Kamer over 'kinderarbeid in de keten'

Den Haag, 22 april 2008De motie-Voordewind c.s. (31263, nr. 12) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het op dit moment niet duidelijk is welke internationale bedrijven in hun ketens gebruikmaken van kinderarbeid;

overwegende dat het onwenselijk is dat bedrijven gebruikmaken van kinderarbeid en dat dit in strijd is met het Nederlandse mensenrechtenbeleid;

overwegende dat een verantwoorde uitfasering van kinderarbeid en toeleiding naar onderwijs, vooral in de toeleveringsketen, enige tijd kost;

verzoekt de regering, bedrijven die overheidssubsidie krijgen, kredieten ontvangen, meegaan op handelsmissies of anderzijds door de overheid gesteund worden, te vragen om inzichtelijk te maken dat zij geen gebruikmaken van kinderarbeid in hun toeleveringsketen;

verzoekt de regering tevens, indien bedrijven hiertoe niet bereid zijn of indien zij geen openbaar tijdsgebonden plan hebben om kinderen in hun keten van werk naar school te krijgen, de overheidssteun stop te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. ?? (31263, was nr. 12).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Voordewind c.s. (31263, nr. ??, was nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.zie ook persbericht ChristenUnie (22-4-2008): 'Kamerbrede steun voor motie ChristenUnie: Overheid boycot kinderarbeid'