Home LANDELIJKE INDIA WERKGROEPKabinetsvisie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2008-2011
- Reactie MVO Platform op Kabinetsvisie MVO 2008-2011: "Inspireren, innoveren en integreren" (26-2-2008)

- Begeleidende brief staatssecretaris Heemskerk aan de Tweede Kamer (13-12-2007)

- Kabinetsvisie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2008-2011: "Inspireren, innoveren, intergreren" (dec 2007)
In maart 2001 verscheen de kabinetsnotitie ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: het perspectief vanuit de overheid’.1 In deze notitie werd MVO voor het eerst als zelfstandig thema van overheidsbeleid behandeld. Het toenmalige kabinet bouwde daarin voort op analyse en aanbevelingen van het SER-advies ‘De winst van waarden’. Het kabinet stelde zich ten doel MVO samen met anderen tot volle wasdom te brengen ‘door het spelen van een zo concreet en ambitieus mogelijk ingevulde stimulerende en faciliterende rol’. De opvolgende kabinetten tot aan 2006 hebben deze doelstelling overgenomen. In 2007 is het kabinetsbeleid 2001-2006 geëvalueerd. Het Voortgangsonderzoek MVO 2001-20062 is aan de Tweede Kamer voorgelegd.
Deze notitie zal achtereenvolgens ingaan op:
I.Waarom is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) belangrijk?
II.Wat is MVO?
III.De stand van zaken: de actualiteit en de prestaties van Nederlandse bedrijven
IV.Waarheen met MVO en het MVO-beleid: inspireren, innoveren, integreren
V.Tijd voor actie: wat gaat de overheid doen om MVO onder Nederlandse bedrijven te bevorderen?
a. Waar gaan we mee door?
b. Wat gaan we extra doen?
VI.De voorbeeldrol van de overheid
VII.Slotopmerkingen

>> download Kabinetsvisie


Landelijke India Werkgroep - 29 februari 2008