terug
‘ZAAK IS GESLOTEN’

Schone Kleren Kampagne en Landelijke India Werkgroep (SKK en LIW) hebben begin 2008 met het Indiase kledingbedrijf Fibre & Fabrics International en dochterbedrijf Jeans Knit Private Limited (FFI/JKPL), een oplossing bereikt voor hun geschil van mening over de arbeidsvoorwaarden in de Indiase kledingfabrieken van FFI/JKPL. In overleg met de lokale organisaties en vakbonden in Bangalore wordt een Ombudspersoon in Bangalore aangezocht om toekomstige problemen op te lossen. Wanneer werknemers, lokale organisaties, SKK of LIW klachten over de arbeidssituatie hebben, kunnen zij deze aan de Ombudspersoon voorleggen, die ze zal trachten op te lossen. De werknemers zijn vrij zich daarnaast desgewenst te organiseren in een vakbond van hun keus. Op grond van deze overeenkomst hebben SKK en LIW er vertrouwen in dat eventuele schendingen van arbeidsrechten tijdig kunnen worden gerapporteerd en op een goede manier worden opgelost. Partijen hebben daarom geen behoefte meer hun verschil van mening over de door de locale Indiase organisaties gestelde, en door FFI/JKPL betwiste, gebeurtenissen uit het verleden (2005/2006), verder voor de rechter uit te vechten. Het Indiase bedrijf trekt alle juridische procedures in en SKK en LIW beëindigen daarom hun campagnes tegen FFI/JKPL en tegen het Nederlandse jeansmerk G-Star. SKK en LIW juichen het toe dat G-Star, als belangrijkste voormalige afnemer van FFI/JKPL hun commerciële relatie met FFI/JKPL nu herstellen.”

‘CASE CLOSED’

At the beginning of 2008, Clean Clothes Campaign and India Committee of the Netherlands (CCC and ICN), and Fibre & Fabrics International along with its subsidiary Jeans Knit Private Limited (FFI/JKPL), have resolved their differences as to labour conditions at the Indian clothing production facilities of FFI/JKPL. In consultation with local organisations and unions in Bangalore, an Ombudsperson in Bangalore will be appointed to resolve future problems. Should employees, local organisations, CCC or ICN have any complaints concerning labour conditions, they can submit these to the Ombudsperson, who will attempt to resolve them. Employees will be free to organise themselves in a union of their choice. On the basis of this agreement, CCC and ICN are confident that any violations of labour rights will be reported in a timely fashion and will be resolved in a correct manner. Parties therefore no longer require the courts to provide judgement on the difference of opinion as to the allegations put forward by local Indian organisations, and disputed by FFI/JKPL, as to events lying in the past (2005/2006). Therefore, the Indian company withdraws all legal proceedings, and CCC and ICN bring to an end all campaigns against FFI/JKPL and the Dutch jeans brand G-Star. CCC and ICN applaud the fact that G-Star, as the most important former client of FFI/JKPL restores their commercial relationship with FFI/JKPL.”
HERNIEUWDE OPROEP TOT ACTIE

Update 11 mei 2007

Indiase jeansfabrikant weigert dialoog met lokale organisaties -
ondanks toenemende internationale druk en dreigende intrekking van certificering

Tien maanden geleden dienden jeansproducent Fibres & Fabrics International (FFI) en dochteronderneming Jeans Knit PVT. Ltd. (JKPL) een klacht in bij de rechtbank in Bangalore, India, tegen een aantal arbeidsrechtenorganisaties. Deze organisaties hadden een serie misstanden bij de fabrieken van FFI/JKPL aan het licht gebracht. Op basis van deze klacht legde de rechter de betrokken organisaties op 28 juli 2006 een tijdelijk spreekverbod op. FFI/JKPL produceert voor kledingmerken als G-Star, Gap, Armani en Mexx.

De arbeidsrechtenorganisaties rapporteerden eind 2005 over misstanden bij FFI/JKPL. Er werd onder andere melding gemaakt van hoge werkdruk, gedwongen overwerk, fysiek geweld, intimidatie, het niet uitbetalen van overwerk en het ontbreken van contracten.

19 februari 2007 is het tijdelijk spreekverbod verlengd. Door dit gerechtelijk verbod kunnen de betrokken organisaties geen informatie over de arbeidssituatie bij FFI/JKPL naar buiten brengen. Het spreekverbod belemmert de organisaties om op te komen voor de rechten van de arbeiders. Dit is een onaanvaardbare situatie. De Schone Kleren Kampagne (SKK) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) hebben intensief campagne gevoerd om de arbeidssituatie bij FFI/JKPL te verbeteren en hebben FFI/JKPL herhaaldelijk nadrukkelijk verzocht de klacht in te trekken zodat het spreekverbod kan worden opgeheven. De kledingmerken die bij FFI/JKPL laten produceren zijn de afgelopen maanden opgeroepen actie te ondernemen. Een aantal van hen heeft hier gehoor aan gegeven (zie reacties bedrijven hieronder).

Recent informeerde SAI (de organisatie achter de SA8000 standaard voor arbeidsnormen) de SKK en de LIW dat FFI/JKPL-fabrieken hun-certificering dreigen te verliezen. SAI neemt deze stap in reactie op een klacht die SKK en de LIW bij SAI indienden tegen het certificeren van de FFI/JKPL-fabrieken (zie hieronder).

Ofschoon op een aantal punten de arbeidsomstandigheden in de FFI/JKPL fabrieken zijn verbeterd, is er geen bevredigende en duurzame oplossing bereikt. Het spreekverbod is nog steeds van kracht. Het spreekverbod weerhoudt werknemers er van zich uit te spreken over misstanden en steun te vragen bij organisaties. Het spreekverbod heeft de arbeiders en de organisaties die hen vertegenwoordigen feitelijk monddood gemaakt.

De SKK en LIW hebben daarom de kledingmerken die bij FFI/JKPL laten produceren opgeroepen om gezamenlijk actie te ondernemen richting FFI/JKPL. Een aantal bedrijven waaronder Guess, RaRe en Armani heeft hieraan geen enkel gehoor geven. De bedrijven die wel actie hebben ondernomen worden nu opgeroepen druk te blijven uitoefenen op FFI/JKPL.

Verzoek tot actie

Steun vandaag nog de lokale arbeidersorganisaties in Bangalore in hun pogingen de arbeidsrechtensituatie bij FFI/JKPL te verbeteren. Schrijf een brief aan de bedrijven die bij FFI/JKPL inkopen (of hebben ingekocht) om van FFI/JKPL te eisen toe te stemmen in een lokale dialoog met arbeidsrechtenorganisaties.

Kom nu in Actie!
De brieven kunt u vinden op onze internationale website: www.cleanclothes.org/urgent/07-05-10.htm#action.

Lees het hele verhaal: www.schonekleren.nl/dringend/07-05-10.htm#1.


Update 30 januari 2007

Schone Kleren Kampagne en Landelijke India Werkgroep ontvangen dreigbrief van Indiase kledingfabrikanten

Donderdag 11 januari jl. ontvingen de Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep een brief van Pramila Associates Advocates, het in Bangalore gevestigde advocatenbureau van de kledingfabrikant Fibre & Fabrics International en Jeans Knit Pvt. Ltd. (FFI/JKPL). In deze brief worden SKK en LIW beschuldigd van het ‘opzettelijk verspreiden van onjuiste informatie over de arbeidsomstandigheden bij FFI’, ‘criminele samenzwering’, en ‘cyber crime’.

In de brief van 11 januari eist Pramila Advocates namens cliënt FFI/JKPL een grote som geld, verontschuldigingen, en het onmiddellijk stopzetten van de campagne, op straffe van ‘straf- en civielrechtelijke stappen’. Ook wordt er gedreigd met het inschakelen van Interpol. Pramila Advocates richt zich met deze beschuldigingen en bedreigingen niet alleen tot SKK en LIW, maar ook tot internet providers XS4ALL en Antenna.

Hoewel Pramila Advocates felle taal uitslaat, mist de brief elke juridische grondslag. In plaats van een dialoog aan te gaan met de betrokken organisaties, proberen FFI/JKPL door middel van dreigende taal en rechtszaken deze organisaties het zwijgen op te leggen, eerst in India en nu ook in Nederland. Dit maakt het voor SKK en LIW eens te meer duidelijk dat FFI/JKPL tot nog toe niet bereid zijn geweest de rechten van haar kledingarbeiders serieus te nemen.

Ruim een jaar geleden startten SKK en LIW samen met Indiase organisaties een campagne met als doel de arbeidsomstandigheden bij kledingfabrikant FFI/JKPL in Bangalore te verbeteren.

Lokale vakbonden en arbeidsrechtenorganisaties hebben maandenlang pogingen gedaan om serieus met FFI/JKPL in contact te komen om de door hen geconstateerde misstanden te bespreken en aan te pakken. Bij het uitblijven van een oprechte reactie van het management van FFI/JKPL zijn deze lokale organisaties samen met SKK en LIW een internationale campagne gestart. Hierbij worden ook de afnemers van FFI/JKPL aangesproken.

Van de weeromstuit klaagden FFI/ JKPL bij hun afnemers en ook bij de lokale rechtbank over de ‘lasterlijke’ informatie die er over het bedrijf verspreid zou worden. Als direct gevolg van die klachten van FFI/JKPL geldt er sinds juli 2006 een rechterlijk spreekverbod voor onder andere de lokale vakbond GATWU, koepelvakbond NTUI, arbeidsrechtenorganisatie Cividep en vrouwenorganisatie Munnade.

Uit betrouwbare bronnen weten SKK en LIW dat de rechter in Bangalore op woensdag 7 februari aanstaande een uitspraak zal doen in de zaak die loopt tegen de Indiase organisaties. Dan wordt bekend of het tijdelijk spreekverbod wordt opgeheven, of niet.

SKK en LIW hebben in reactie op de recente dreigbrief van Pramila Advocates FFI/JKPL aangeschreven. In deze brief roepen SKK en LIW het management van FFI/JKPL nogmaals op om met behulp van een bemiddelaar in dialoog te treden met de lokale vakbond en organisaties.


Update 12 januari 2007

Indiase organisaties nog steeds monddood:
Kledingmerken falen als verantwoordelijke afnemers

Ruim een jaar geleden startte de Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep samen met Indiase organisaties campagne om de arbeidssituatie bij kledingfabrieken in Bangalore te verbeteren. Het gaat om Fibre & Fabrics International en Jeans Knit Pvt.Ltd., toeleveranciers van onder andere het Nederlandse denimmerk G-Star. Ook andere kledingmerken laten bij FFI/JKPL produceren, waaronder Mexx, Guess, GAP, Ann Taylor en Armani. Indiase arbeidsrechtenorganisaties protesteren samen met SKK en LIW tegen onder andere lage lonen, onbetaald overwerk, discriminatie en intimidatie van werknemers. Het recht op organisatie en het recht op collectieve arbeidsonderhandelingen worden niet gerespecteerd. Sinds juli 2006 geldt er een spreekverbod voor deze Indiase organisaties, als direct gevolg van een klacht die FFI/JKPL bij de rechtbank in Bangalore indiende.

Kom nu in actie! >>

Het contact tussen lokale vakbonden en arbeidsrechtenorganisaties en het management van FFI/JKPL is bijzonder slecht. Het management heeft de pogingen van deze organisaties om aandacht te krijgen voor de geconstateerde misstanden maandenlang genegeerd. Pas in juni 2006 vond een vergadering plaats tussen management en vakbond. Wat een eerste stap in de richting van structureel overleg tussen werkgever en werknemersvertegenwoordiging had moeten zijn, is door toedoen van het management direct verzand. In juli 2006 diende het management van FFI/JKPL een klacht in bij de lokale rechtbank in Bangalore over de als lasterlijke getypeerde uitlatingen van arbeidsrechtenorganisaties over de arbeidsomstandigheden in de fabrieken van FFI/JKPL. In een voorlopige uitspraak legde de rechter, in het voordeel van FFI/JKPL, de betrokken organisaties een spreekverbod op. Het gaat hier onder andere om de lokale vakbond GATWU, koepelvakbond NTUI, arbeidsrechtenorganisatie Cividep en vrouwenorganisatie Munnade. Een eerste hoorzitting vond uiteindelijk op 20 december 2006 plaats. De rechter heeft nog geen besluit kunnen nemen. Een volgende hoorzitting staat gepland voor 12 januari as., maar er gaan waarschijnlijk nog wel een paar zittingen overheen voordat mogelijk pas in maart 2007 een definitief oordeel wordt gegeven. Het spreekverbod dreigt nog wel even van kracht te blijven. Dit is een disproportionele maatregel die de betrokken organisaties zwaar treft in de uitoefening van hun werkzaamheden.

Schending van het recht op organisatie
Werknemers in de fabrieken van FFI/JKPL hebben sowieso weinig mogelijkheden om voor hun rechten op te komen of problemen op het werk op te lossen. Door het rechterlijk verbod wordt het werk van de vakbond GATWU en andere organisaties verder bemoeilijkt. Het fundamentele recht op organisatie is in het geding, terwijl vakbonden in alle vrijheid hun werk zouden moeten kunnen doen. Het buiten de fabriek houden van de vakbond en andere organisaties die zich inzetten voor verbetering van arbeidsomstandigheden is in flagrante tegenspraak met (inter)nationale arbeidsverdragen en met Indiase wetgeving. Kledingmerken zoals G-Star verwijzen in hun gedragscodes naar internationale arbeidsrechten, maar in de praktijk worden deze niet nageleefd.

Structureel geen verbeteringen
Het is positief dat het management van FFI/JKPL, kennelijk onder de (inter)nationale druk, een aantal welkome verbeteringen heeft doorgevoerd, blijkens het rapport van een onafhankelijk onderzoekscomité ( 53kb). In april 2006 heeft dit comité de alarmerende berichten over de arbeidsomstandigheden en de rechtensituatie van de werknemers bij FFI/JKPL onderzocht. Eind juli sprak het onderzoekscomité aanvullend met werknemers van FFI/JKPL. Het rapport meldt dat overwerk is teruggebracht en dat het fysieke geweld tegen werknemers is opgehouden. Veiligheidsmaatregelen worden echter nog als onvoldoende beoordeeld. Ook schijnt het management er een gewoonte van te maken al te mondige werknemers naar believen naar andere afdelingen over te plaatsen om hun invloed op andere werknemers te minimaliseren. Structureel is er niets veranderd: arbeiders hebben geen mogelijkheid vorm te geven aan het recht op organisatie en het recht op collectieve arbeidsonderhandelingen. Zolang het spreekverbod van kracht is kunnen vakbonden en organisaties die arbeiders ondersteunen niets zeggen over de arbeidssituatie bij FFI/JKPL. Het management geeft een zeer duidelijk signaal af aan werknemers: de vuile was buiten hangen over problemen binnen de fabriek wordt niet geaccepteerd.

FFI/JKPL én verscheidene afnemers ondertussen claimen nadrukkelijk dat problemen zijn opgelost. Dit is in de ogen van SKK en LIW zeer discutabel. De geboekte vooruitgang blijft minimaal zolang lokale arbeidsorganisaties niet over de arbeidssituatie op de werkvloer kunnen berichten. Ook de audit-teams die door kledingmerken worden ingehuurd om controles op de werkvloer uit te voeren kunnen niet bij deze organisaties terecht, zolang het spreekverbod van kracht is.

Het wantrouwen van het FFI/JKPL-management tegen vakbond GATWU en de andere organisaties zit diep. Toen alle partijen in juni 2006 eenmalig met elkaar rond de tafel zaten, mede als gevolg van druk van SKK en LIW, bleek een oplossingsgericht gesprek onmogelijk. Het door FFI/JKPL afgedwongen spreekverbod maakt opnieuw duidelijk dat FFI/JKPL arbeidsrechtenorganisaties niet als serieuze gesprekspartners ziet. Sindsdien heeft het management nooit meer een poging gedaan contact te leggen met deze organisaties. Integendeel, het management stelt zich uitermate intimiderend op ten aanzien van deze organisaties en hun leden, ook binnen de fabrieken.

Toch staat het buiten kijf dat een serieuze dialoog tussen FFI/JKPL en de lokale organisaties nodig is om tot duurzame oplossingen en het verder voorkomen van problemen te komen. Opheffing van het spreekverbod is een eerste stap.

SA8000 certificeringstraject
In november 2006 meldde Social Accountability International (SAI) dat twee van de vijf FFI/JKPL fabrieken SA8000 gecertificeerd zijn. De overige drie fabrieken zouden naar verwachting binnenkort ook SA8000 gecertificeerd worden. Begin januari meldde SAI dat onlangs in ieder geval nóg één certificering rond is gekomen. SKK en LIW zetten grote vraagtekens bij de kwaliteit van het certificeringtraject. SAI is in het kader van de campagne door SKK en LIW geïnformeerd over de misstanden bij FFI/JKPL. Bij herhaling hebben SKK en LIW er bij SAI op gehamerd dat het door de rechter opgelegde spreekverbod een constructieve lokale dialoog met arbeidsrechtenorganisaties in de weg staat en dat het recht op organisatie niet wordt gerespecteerd. Op 10 november jl. nog onderstreepte SAI in contact met SKK en LIW dat ook volgens de eigen richtlijnen lokale belanghebbenden geconsulteerd en betrokken dienen te worden bij het certificeringtraject.
Verontrust over deze gang van zaken hebben SKK en LIW op 29 november 2006 een officiële klacht ingediend bij SAI voor het niet respecteren van haar eigen richtlijnen. SAI heeft hierop laten weten een onderzoeksteam, waarin ook mensen met een vakbondsachtergrond, te hebben ingeschakeld om te beoordelen hoe de certification bodies te werk zijn gegaan. SAI heeft SKK en LIW laten weten (een samenvatting van) de oorspronkelijke audit rapporten aangevuld met informatie over hoe de certification bodies lokale stakeholders raadplegen, te delen.

Hoe reageren de kledingbedrijven die hun kleding bij FFI/JKPL inkopen?
Het afgelopen jaar hebben de SKK en LIW druk uitgeoefend op G-Star, de belangrijkste afnemer van FFI/JKPL. Ook hebben SKK en LIW hun pijlen gericht op Mexx, Guess, GAP, Tommy Hilfiger, Ann Taylor en Armani, andere bekende merken die kleding bij FFI/JKPL (hebben) laten produceren. Zie hieronder voor meer informatie over wat deze bedrijven hebben geprobeerd (of nagelaten) om FFI/JKPL op het juiste spoor te krijgen. Helaas zijn deze pogingen vooralsnog ontoereikend gebleken.

In december 2005 spraken SKK en LIW voor het eerst met G-Star. Een discrete dialoog met G-Star over deze kwestie leverde niets op, vandaar dat SKK en LIW in mei 2006 besloten G-Star publiekelijk aan te spreken. G-Star reageerde afwijzend. De dialoog raakte in een volledige patstelling toen de rechter in Bangalore op 28 juli 2006 partnerorganisaties van SKK en LIW het spreekverbod oplegde. G-Star heeft vertaalde stukken en artikelen aangeleverd die door FFI/JKPL ter onderbouwing van de klacht zijn gebruikt.
Tegelijkertijd claimt G-Star de nodige maatregelen te hebben genomen, ‘gezien de ernstige aard van de klachten van de lokale vakbond GATWU’. SKK en LIW zijn niet bovenmatig onder de indruk van deze maatregelen. G-Star beroemt zich er bijvoorbeeld op FFI/JKPL geadviseerd te hebben SA8000-certificering te regelen. Hoe SKK en LIW hierover denken blijkt uit het bovenstaande. G-Star roept dat FFI/JKPL werknemers nu actief wijst op het recht zich te verenigen in vakbonden. Het gaat hier slechts om een in het Engels geschreven briefje op een prikbord in één van de kantines zo blijkt uit een bericht van G-Star zelf. G-Star is zeer content dat het management zgn. ‘verklaringen van goed gedrag’ heeft getekend, maar lijkt niet te weten hoe het management werkelijk te werk gaat. Wel positief is dat G-Star jaarlijks onaangekondigde ‘social audits’ zal laten uitvoeren. Het laatste audit rapport, opgesteld door SGS, is van augustus 2006. G-Star zegt er op toe te zien dat alle aanbevelingen uit het audit rapport worden uitgevoerd. Belangstellenden kunnen inzage krijgen in de kwartaalrapporten ten aanzien van de aanbevelingen. SKK en LIW benadrukken dat er veel haken en ogen zitten aan het correct uitvoeren van een social audit, en dat een social audit onderdeel zou moeten zijn van een uitgebreidere aanpak waarbij arbeiders en hun organisaties centraal worden gesteld (zie Looking for a quick Fix). Het is duidelijk dat G-Star daar de benodigde ervaring niet voor heeft opgedaan. Ook is duidelijk dat de vakbond GATWU of andere organisaties niet bij dit proces zijn betrokken.

Om de impasse in de dialoog met G-Star te doorbreken hebben SKK en LIW op 11 oktober 2006 de hulp ingeroepen van de Nederlandse overheid. SKK en LIW hebben het Nationaal Contactpunt (NCP) voor de OESO Richtlijnen door middel van het indienen van een klacht tegen G-Star gevraagd een bemiddelende rol te spelen om tot een structurele oplossing van de gemelde problemen in de fabrieken van FFI/JKPL te komen. De volledige tekst van de klacht is te vinden op: http://www.oecdwatch.org/docs/SKK_&_LIW_vs_GStar_complaint.pdf ( 151kb).

Op 6 december 2006 liet het NCP weten de zaak in behandeling te nemen. Hoe dit proces in zijn werk zal gaan is nog onduidelijk. Om een constructieve dialoog tussen alle betrokken partijen mogelijk te maken zullen SKK en LIW noch G-Star gedurende de procedure mededelingen in welke vorm dan ook doen over de inhoudelijke kant van de procedure. SKK en LIW behouden zich ondertussen het recht voor om hun achterban op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de bredere campagne.

Sinds augustus 2006 zijn SKK en LIW in gesprek met het Nederlandse kledingbedrijf Mexx over deze kwestie. Op 8 november 2006 heeft Mexx zich bij de Fair Wear Foundation aangesloten. Bedrijven die deelnemer zijn van de FWF werken op een systematische manier aan verbetering van arbeidsomstandigheden bij de productie van hun kleding. Mexx wil zich actief inzetten om de partijen in Bangalore rond de tafel brengen en er voor zorgen dat er op lokaal niveau een dialoog gestart kan worden. Gezien de verstoorde relaties tussen lokale arbeidsrechtenorganisaties en het management van FFI/JKPL is Mexx op zoek naar (een) bemiddelaar(s) die het proces in goede banen kan/kunnen leiden. Het spreekverbod zit echter ook Mexx in de weg. Mexx erkent dat zolang directe betrokkenheid van lokale organisaties niet mogelijk is er ook geen verbetertraject ingezet kan worden.

Het Amerikaanse kledingmerk Ann Taylor claimt in de correspondentie met SKK en LIW dat er veel verbeterd is in de fabrieken van FFI/JKPL, ook op het gebied van vrijheid van vakvereniging. Dit laatste is verbazingwekkend omdat vakbonden niet worden toegelaten. Het management van FFI/JKPL zou maandelijks aan Ann Taylor rapporteren hoever zij zijn met het uitvoeren van een verbeterplan. Door of hoe wie dit verbeterplan is opgesteld is niet bekend. Duidelijk is wel dat de vakbond GATWU of andere organisaties er niet bij betrokken zijn. Ann Taylor verlaat zich volledig op het management, wat betekent dat er weinig te zeggen valt over de daadwerkelijke verbeteringen die bereikt zijn. Ann Taylor meldt verder dat zij FFI/JKPL heeft proberen te overtuigen van het belang van goede relaties met lokale belanghebbenden en dat het daarom belangrijk is te zorgen dat het spreekverbod wordt opgeheven.

Terwijl er internationaal campagne wordt gevoerd tegen FFI/JKPL wegens misstanden, heeft het Amerikaanse merk GAP nieuwe orders geplaatst bij FFI/JKPL. SKK en LIW hebben GAP op diens verantwoordelijkheid een goede afnemer te zijn aangesproken. GAP heeft vervolgens aangegeven er bij FFI op aan te zullen dringen de rechtszaak tegen de lokale arbeidsrechtenorganisaties stop te zetten. GAP wil FFI/JKPL erop wijzen dat de Indiase fabrikant op termijn meer gebaat is bij goede relaties met lokale stakeholders.

Hoewel Tommy Hilfiger momenteel niet meer bij FFI/JKPL inkoopt, was dat wel het geval toen de problemen bij FFI/JKPL aan het licht kwamen. SKK en LIW hebben Tommy Hilfiger hierop aangesproken. Tommy Hilfiger schreef op 6 december 2006 een brief naar FFI/JKPL waarin benadrukt wordt dat het rechterlijk verbod tegen de lokale organisaties geen manier is om problemen op een constructieve manier aan te pakken. Tommy Hilfiger zegt nu eventuele toekomstige orders af te laten hangen van de manier waarop FFI/JKPL de problemen zal oplossen.

Het Amerikaanse bedrijf Guess heeft niet gereageerd op herhaalde pogingen van SKK en LIW om de problemen bij FFI/JKPL te bespreken. Ook de Italiaanse kledingmerken Armani en Ra-Re hebben niet gereageerd op brieven van de SKK en LIW.

Kledingbedrijven die hun productie uitbesteden moeten begrijpen dat – willen zij kunnen garanderen dat hun producten onder acceptabele arbeidsomstandigheden wordt gemaakt –onafhankelijke controle nodig is om te zien of arbeidsnormen op de werkvloer worden gerespecteerd. Het is niet voldoende om af te gaan op wat fabrikanten daar zelf over zeggen. Belangrijk daarbij is dat lokale arbeidsrechtenorganisaties betrokken zijn bij alle aspecten van het proces van controle en verificatie.

De Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep dringen er bij de afnemers van FFI/JKPL onverminderd op aan hun verantwoordelijkheid te nemen. Neem nu actie. Het management van FFI/JKPL moet er van overtuigd worden stappen te zetten om het spreekverbod op te heffen. Dan kan er een lokale dialoog op gang gebracht worden en kan begonnen worden met het opstellen van een verbeterplan en het opbouwen van langdurige relaties met de vakbond GATWU en andere betrokken arbeidsrechtenorganisaties.

De pogingen die verschillende afnemers hebben ondernomen zijn tot dusver onvoldoende gebleken. SKK en LIW pleiten ervoor dat afnemers van FFI/JKPL samenwerken en ervoor zorgen dat:

 • FFI/JKPL de klacht waarop het spreekverbod is gebaseerd terugtrekt, zodat het spreekverbod kan worden opgeheven;
 • FFI/JKPL direct samenwerken met GATWU en arbeidsrechtenorganisaties zoals Cividep en Munnade, en opvolging geven aan voorgaande bijeenkomsten met deze organisaties;
 • FFI/JKPL samen met GATWU en lokale arbeidsrechtenorganisaties een verbeterplan opstellen en implementeren om de specifieke problemen in de FFI/JKPL fabrieken aan te pakken
 • lokale organisaties bij toekomstige onderzoeken en audits naar de arbeidssituatie bij FFI en JKPL worden betrokken.
 • Er een klachtenprocedure wordt ontwikkeld en opgezet zodat werknemers anoniem problemen kunnen melden die onderzocht zullen worden
 • Er voorwaarden worden geschapen om te zorgen dat recht op organisatie en collectieve arbeidsonderhandeling wordt geïmplementeerd en nageleefd.De klacht tegen G-Star >>
Update 12 oktober 2006

Schone Kleren Kampagne en Landelijke India Werkgroep dienen klacht in tegen G-Star

Vandaag hebben de Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep melding gemaakt bij het Nationaal Contactpunt (NCP) in Den Haag van de ontoelaatbare arbeids- en mensenrechtensituatie in de productie-eenheden van Fibre & Fabrics International (FFI) en Jeans Knit Pvt Ltd (JKPL) in Bangalore, toeleveranciers van het Nederlandse kledingbedrijf G-Star. (http://www.oecdwatch.org/).

Het Nationaal Contactpunt is een interdepartementaal orgaan onder voorzitterschap van het Ministerie van Economische Zaken en een platform voor de Richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Bij het NCP kunnen klachten worden ingediend over bedrijven die de internationaal afgesproken OESO richtlijnen niet nakomen. De richtlijnen hebben onder andere betrekking op arbeids- en mensenrechten.

SKK en LIW nemen contact met het NCP op in ondersteuning van Indiase arbeidsrechtenorganisaties: de Garment and Textile Workers’ Union (GATWU), Civil initiatives in development and peace (Cividep) en het Women Garment Workers’ Front (Munnade). Deze en andere Indiase organisaties is op 28 juli 2006 een algemeen contactverbod opgelegd, als direct gevolg van een klacht die FFI/JKPL bij de rechtbank in Bangalore indienden. Het is de organisaties in Bangalore verboden contact te onderhouden over de arbeidssituatie in de fabrieken van FFI en JKPL met personen en organisaties binnen en buiten India. Het recht op organisatie en de vrijheid van meningsuiting zijn hier in het geding.

De SKK en LIW houden G-Star verantwoordelijk voor de arbeids- en mensenrechtensituatie in de productie-eenheden van FFI en JKPL in Bangalore. De verantwoordelijkheden van multinationale ondernemingen zoals G-Star staan onder meer uiteen gezet in de OESO Richtlijnen. SKK en LIW hebben G-Star herhaaldelijk gevraagd haar invloed op FFI/JKPL op een positieve manier te doen gelden. Het op gang brengen van een serieuze, duurzame dialoog tussen FFI/JKPL en lokale organisaties als GATWU, Munnade en Cividep is daarbij onontbeerlijk. Het terugtrekken van de klacht en de opheffing van het contactverbod zijn de eerste vereisten alvorens er serieus gesproken kan worden over hoe de problemen in FFI/JKPL het beste kunnen worden aangepakt.

SKK en LIW roepen nu de hulp in van de overheid en vragen het NCP een bemiddelende rol te spelen. Het uiteindelijke doel van de gevraagde bemiddeling is om tot een structurele oplossing te komen van de gemelde problemen in de fabrieken van FFI/JKPL in Bangalore.
Kom in actie!!!
Update 16 augustus 2006

Rechterlijk verbod snoert Indiase organisaties de mond

G-Star's toeleveranciers dienen klacht in wegens smaad

Sinds eind vorige maand geldt er een spreekverbod voor een aantal Indiase organisaties waar de Schone Kleren Kampagne (SKK) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) mee samenwerken. Het is de Garment and Textile Workers' Union (GATWU), Women Garment Workers Front (Munnade), Civil Initiative for Peace & Development (CIVIDEP) en de New Trade Union Initiative (NTUI) verboden om de SKK/LIW informatie te geven over de arbeidssituatie in Fibre & Fabrics International (FFI) en Jeans Knit Pvt. Ltd. (JKPL), toeleveranciers van onder andere het Nederlandse jeansmerk G-Star.

Op 27 juli 2006 dienden FFI en JKPL een klacht in bij de rechtbank van Bangalore wegens smaad waarop de rechtbank zonder wederhoor heeft besloten om de Indiase organisaties tot in ieder geval het einde van deze maand een verbod tot spreken over de problemen bij FFI/JKPL met organisaties en personen buiten India op te leggen.

De klacht bij de rechtbank bewijst opnieuw dat FFI/JKPL niet serieus van plan zijn om samen met de Indiase organisaties aan een oplossing te werken. Herhaaldelijk hebben FFI/JKPL de dialoog met GATWU en andere lokale Indiase organisaties weten te frustreren. Organisaties het stilzwijgen opleggen brengt natuurlijk geen oplossing van de serieuze problemen in de productie-eenheden van FFI en JKPL.

Desondanks hebben de SKK en de LIW G-Star opnieuw opgeroepen alles in het werk te stellen om te zorgen dat FFI/JKPL en GATWU met elkaar weer in gesprek komen en om te zorgen dat er een verbeterplan wordt opgesteld voor de problemen.

De SKK en de LIW stellen het op prijs dat G-Star veel tijd en moeite in deze zaak stopt. Maar tevens heeft G-Star kosten noch moeite gespaard om de validiteit van de beschuldigingen aan het adres van FFJ/JKPL in twijfel te trekken. G-Star zou beter een voorbeeld kunnen nemen aan grote bekende mode- en sportmerken die allang erkennen dat de slechte arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie een structureel probleem zijn en kijken hoe de problemen het beste aangepakt kunnen worden in plaats van de problemen te ontkennen.

Ook FFI en JKPL negeren de problemen, en in plaats van opvolging te geven aan de bijeenkomst (tevens de enige) met GATWU in juni jl., leggen zij middels de rechtbank GATWU een spreekverbod op. Een eerdere toezegging van de juridisch adviseur om naar de klachten van de arbeiders te luisteren, wordt niet opgevolgd.

Onder (internationale) druk hebben FFI en JKPL een aantal positieve stappen gezet. FFI werknemers hebben bijvoorbeeld aanstellingsbrieven ontvangen. Structurele veranderingen laten echter nog op zich wachten en berichten over intimidatie houden aan.

G-Star bracht halverwege juli een bezoek aan Bangalore (waar de fabrieken zich bevinden in India) maar heeft daar niet met de organsiaties gesproken die proberen de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Wel heeft G-Star de SKK/LIW gerust willen stellen dat vakbondsvrijheid staat vermeld op de mededelingenborden in de verschillende productie-eenheden van FFI en JKPL. Het is nogal naïef van G-star om te denken dat recht op organisatie hiermee is gegarandeerd.

In de correspondentie herhaalt G-Star dat zij door de internationale campagne geforceerd is om na te denken over een beëindiging van de relatie met FFI. De SKK/LIW hebben nooit opgeroepen om de relatie met FFI/JKPL te verbreken. G-Star zal in plaats daarvan samen met FFI/JKPL moeten werken aan een verbetering van de situatie zoals SKK/LIW hebben voorgesteld.


Update 24 juli 2006

De campagne rond G-Star en haar Indiase toeleveranciers Fibre & Fabrics International (FFI) en Jeans Knit Pvt. Ltd. (JKPL) is nog in volle gang. De Schone Kleren Campagne en de Landelijke India Werkgroep blijven er op hameren dat G-Star een actievere rol speelt om structurele misstanden bij deze kledingfabrieken in Bangalore op te lossen.

G-Star heeft Social Accountability International (SAI) benaderd om een certificeringstraject in te zetten. Ook heeft G-Star SGS (een internationaal opererend inspectie-, verificatie-, test- en certificeringbedrijf) ingeschakeld om een audit uit te voeren bij FFI en JKPL in Bangalore. Deze audit zou vorige week zijn uitgevoerd. Ogenschijnlijk zijn dit stappen in de goede richting, maar toch houden de SKK en de LIW nadrukkelijk de vinger aan de pols.

Naast dat SKK en LIW nadrukkelijk wijzen op de tekortkomingen van SA8000 en commerciële ausit bureaus als SGS, blijven SKK en LIW verontrustende signalen ontvangen over wat er allemaal niét goed gaat bij FFI en JKPL.

Zo meldden onze contacten in Bangalore dat het management van FFI in de eerste week van juli een ‘fake audit’ heeft uitgevoerd. Werknemers werd gezegd dat er audit team over de vloer kwam met wie zij hun klachten konden delen. Een aantal werknemers heeft de moed gehad dat ook werkelijk te doen – gesterkt door de aandacht die er de afgelopen tijd vanuit de vakbond is geweest voor hun werksituatie. Na afloop meldde het management vervolgens dat het een nep audit betrof en zijn de werknemers bestraffend toegesproken voor het feit dat zij ten overstaan van ‘vreemden’ de vuile was hadden buiten gehangen. Een lijst met de namen van de werknemers die hun mond voorbij hadden gepraat is in de kantine van de washing unit opgehangen.

Belangrijker nog is dat het management van FFI en JKPL angstvallig iedere vorm van vakbondsactiviteit blijft afwijzen.

Het overleg tussen FFI en GATWU van 9 juni jl. heeft tot nog toe geen vervolg gehad. De afspraak dat de juridisch adviseur van FFI in contact zou treden met werknemers om naar hun klachten te luisteren, is nog niet nagekomen.

SKK en LIW maken zich ernstig zorgen over deze situatie. SKK en LIW zijn van mening dat G-Star onvoldoende doet om intimiderende praktijken bij haar toeleveranciers FFI en JKPL uit te bannen. Dit staat haaks staan op een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.

SKK en LIW hebben G-Star opnieuw aangeschreven om grieven en zorgen uit een te zetten. Deze (Engelstalige) brief (d.d. vrijdag 14 juli) is hier te lezen.

Ook hebben wij nu de verslagen van interviews met werknemers van FFI en JKPL on line gezet (resp. interview1.pdf, interview2.pdf, interview3.pdf en report-on-violations.pdf). De lokale vakbond GATWU heeft de afgelopen maanden een aantal malen met groepen werknemers van deze fabrieken gesproken. Deze (geanonimiseerde) getuigenissen zijn een belangrijke bron van informatie voor SKK en LIW in deze campagne.


Update 16 juni 2006: Actieve rol van G-Star geëist

Naar aanleiding van de protestbrief van de Schone Kleren Kampagne (SKK) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) heeft G-Star ruim honderd brieven met vragen van verontruste consumenten ontvangen. G-Star heeft hier in een brief uitgebreid op geantwoord. De SKK en de LIW juichen het toe dat G-Star de dialoog aangaat met consumenten en maatschappelijke organisaties. Dat wil niet zeggen dat de SKK en de LIW het eens zijn met alles wat G-Star in deze brief zegt. Dit is het antwoord van G-Star op de vragen van consumenten, met daarin verwerkt een reactie van de SKK en de LIW.

Bovendien heeft er ondertussen een gesprek plaatsgevonden tussen de Indiase toeleverancier van G-Star en de lokale vakbond in Bangalore, India. Hier hadden de SKK en de LIW nadrukkelijk op aangedrongen.

Vrijdag 9 juni kwamen het management van Fibres & Fabrics Pvt Ltd (FFI) / Jeans Knit Pvt Ltd (JKPL) en vertegenwoordigers van de vakbonden Garment and Textiles Workers Union (GATWU) en New Trade Union Initiative (NTUI) bijeen. G-Star heeft via FFI/JKPL een verslag van dit gesprek ontvangen; de SKK en de LIW zijn door GATWU/NTUI op de hoogte gesteld. Met instemming van beide partijen hebben de SKK en de LIW de respectievelijke verslagen van dit gesprek doorgestuurd. De SKK en de LIW maken het GATWU/NTUI verslag hierbij publiek.

Uit de verslagen blijkt dat FFI/JKPL en GATWU/NTUI het op een groot aantal punten met elkaar oneens zijn. FFI/JKPL wijst een aantal beschuldigingen scherp van de hand, met als belangrijkste argument dat GATWU/NTUI geen concrete bewijzen hebben geleverd voor specifieke incidenten. De interviews met tientallen werknemers die de vakbond en andere organisaties de afgelopen maanden heeft gehouden op basis waarvan de aanklachten tegen FFI/JKPL en G-Star zijn geformuleerd, overtuigen FFI/JKPL niet. Een aantal klachten (zoals het ontbreken van een collectieve arbeidsovereenkomst en de mogelijkheid daarover te onderhandelen) is tijdens het overleg niet aan de orde gekomen. FFI/JKPL doet in haar verslag van het gesprek op 9 juni voorkomen alsof die klachten daarmee nu van tafel zijn. GATWU/NTUI, en ook de SKK en de LIW, trekken een andere conclusie: dit eerste gesprek behoeft opvolging.

Toch is er wel degelijk al wat bereikt. Uit het verslag van GATWU/NTUI blijkt dat het FFI management op de volgende punten actie heeft beloofd:

 • Binnen een maand zullen duplicaat aanstellingsbrieven worden uitgereikt aan alle werknemers va FFI/JKPL;

 • De aanklachten met betrekking tot de mishandeling van de werknemers zullen door FFI/JKPL worden onderzocht; managers of supervisors die zich mogelijk schuldig aan hebben gemaakt zullen worden gestraft;

 • De modernisering en reorganisatie van de waseenheid zal in 35 dagen worden afgerond;

 • De juridisch adviseur van FFI/JKPL is bereid om met werknemers van FFI/JKPL te spreken, in aanwezigheid van GATWU, buiten het fabrieksterrein, om zich op die manier een beeld te vormen van de arbeidsomstandigheden en het naleven van arbeidsnormen bij dit bedrijf. Afgesproken is dat de werknemers anoniem zullen blijven.
Uit het GATWU/NTUI verslag blijkt bovendien dat er ook op twee andere concrete punten ruimte is voor verdere discussie, namelijk:
 • Het functioneren van de verschillende comités binnen de fabriek (het kantinecomité, het seksuele intimidatie - en het zogemaande shop floor comité) als het gaat om het behandelen van klachten van werknemers. FFI/JKPL gaf in het gesprek toe dat werknemers zich mogelijk kwetsbaar maken binnen het bedrijf door zich met klachten tot deze comités te wenden;

 • Het functioneren van de crèches in de verschillende fabrieken. FFI/JKPL gaf in het gesprek toe dat de tijden van de shifts het vrouwelijke werknemers erg moeilijk maakt om hun kinderen mee te nemen.
Dit is een mooi begin. Maar er zal ook over de andere zaken gesproken moeten worden die in het document staan dat de GATWU/NTUI tijdens het gesprek aan FFI hebben overlegd.

Toch blijven FFI/JKPL en ook G-Star zeggen dat de aantijgingen van de GATWU/NTUI onvoldoende bewezen zijn. G-Star vraagt de SKK en de LIW om de campagne tegen G-Star te staken en de protestbrief van onze websites te halen. Hier gaan de SKK en de LIW niet in mee. De rapportages van GATWU over de problemen bij FFI/JKPL zijn onverminderd alarmerend. De antwoorden van FFI/JKPL en G-Star hebben nog onvoldoende helderheid verschaft. G-star is een belangrijke inkoper bij FFI/JKPL, en is als zodanig wel degelijk partij in dit conflict. Dat is juist de essentie van het begrip ketenverantwoordelijkheid, dat het inkopende bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor de wijze waarop het ingekochte product wordt vervaardigd.

GATWU/NTUI staat op het punt om een klacht in te dienen bij de lokale arbeidsinspectie. Er is veel tijd gaan zitten in de voorbereidingen hiervan, vooral omdat werknemers als de dood zijn om met naam en toenaam bekend te zijn bij het bedrijf en de overheid. De angst om op staande voet ontslagen te worden is groot.

Het is duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is, zeker zolang FFI/JKPL denkt vakbondsvorming te kunnen tegen houden met het argument dat er door het bedrijf werknemerscomités zijn ingesteld. Toch is het hoopvol dat FFUI/JKPL met GATWU/NTUI met elkaar om de tafel hebben gezeten.

We houden je op de hoogte.


Update 2 juni 2006

Vrijdag 2 juni hadden de Schone Kleren Kampagne (SKK) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) een gesprek met G-Star en haar Indiase toeleverancier Fibre and Fabrics International (FFI). Aanwezig waren de directeur van G-Star, een van de (Nederlandse!) directeuren van FFI, en medewerkers van de juridische afdeling van G-Star. Onderwerp van gesprek was de protestbrief die de SKK deze week uitbracht over misstanden bij FFI in Bangalore in India. Overleg heeft opgeleverd dat in ieder geval één van de eisen van de SKK en de LIW is ingewilligd: FFI zal met een week met de lokale vakbond GATWU om de tafel gaan zitten om de beschuldigingen nader te bespreken. G-Star heeft zich hier naar FFI toe nadrukkelijk hard voor gemaakt. Om dit overleg te laten slagen zal een gespreksleider gezocht worden die voor alle partijen acceptabel is. Het gaat er de SKK en de LIW natuurlijk om dat dit overleg ook zal leiden tot overeenstemming tussen beide partijen over de problemen bij FFI en de beste oplossingen daarvoor. Dit overleg is hopelijk een eerste stap in de goede richting.

Ook over het opstellen en uitvoeren van een geloofwaardig MVO-beleid is uitvoerig gesproken. G-Star geeft aan onafhankelijke controle op naleving van arbeidsstandaarden belangrijk te vinden. Naar nu blijkt is FFI onder druk van G-Star in november 2005 met een traject richting SA8000 certificering gestart. Over hoe externe verificatie moet plaats vinden is helaas nog geen knoop doorgehakt. De SKK en de LIW pleiten er onverminderd voor dat G-Star hierbij kiest voor een aanpak waarbij lokale organisaties en vakbonden nauw betrokken zijn. Hun rol bij het opstellen en monitoren van verbeterplannen is cruciaal.

De SKK en de LIW zullen dit proces op de voet volgen. We houden jullie op de hoogte.mei 2006

G-STAR IS ABOUT BREAKING RULES!

OOK ARBEIDSRECHTEN ZIJN NIET HEILIG BIJ G-STAR

Het Nederlandse bedrijf G-Star timmert fors aan de weg. Op dit moment wordt de nieuwe denimcollectie via billboards aan de Nederlandse consument gepresenteerd. Veel G-Star kleding wordt in India gemaakt. Problematisch daarbij is dat het met de naleving van arbeidsrechten niet zo nauw wordt genomen. De situatie bij Fibre and Fabrics International Pvt Ltd (FFI) en dochteronderneming Jeans Knit Pvt Ltd (JKPL), de Indiase toeleveranciers van G-Star in Bangalore, is zeer ernstig. Onmiddellijk ingrijpen door G-Star is vereist.


Lage lonen, verplicht overwerk, verbaal en fysiek geweld tegen werknemers, seksuele intimidatie van vrouwelijke werknemers – dit is maar een greep uit de vele overtredingen die plaatsvinden bij G-Star’s toeleveranciers in Bangalore waar ruim 5000 arbeiders, voornamelijk migranten van lage kastenafkomst, werken. Organisaties die de belangen van werknemers behartigen wordt het werken binnen de vijf productie-eenheden van FFI en JKPL bijzonder lastig gemaakt. De Garment And Textiles Workers Union (GATWU) geniet het vertrouwen van de werknemers, maar mensen durven niet openlijk lid te worden van deze vakbond, uit angst voor ontslag. Zo’n
G-STAR MOET:
 • op zeer korte termijn een bijeenkomst beleggen met FFI, JKPL, de GATWU en andere arbeidsrechtenorganisaties zoals het Women Garment Workers Front om samen de problemen in de fabrieken van FFI en JKPL te bespreken;
 • een verbeterplan voor FFI en JKPL opstellen, in overleg met bovengenoemde partijen;
 • op korte termijn een geloofwaardig MVO-beleid ontwikkelen en implementeren door zich aan te sluiten bij een serieus multi stakeholder initiatief (zoals de Fair Wear Foundation).
De belangrijkste eisen van de werknemers zijn dat:
 • het fysieke en verbale geweld tegen werknemers direct stopt en dat het personeel dat zich aan geweldpleging schuldig heeft gemaakt bestraft wordt;
 • de GATWU erkent wordt als een belangrijke vertegenwoordiger van de werknemers in de verschillende FFI en JKPL fabrieken;
 • werknemers de ruimte krijgen om zich te organiseren en zich aan te sluiten bij belangenorganisaties;
 • FFI en JKPL met de GATWU en andere betrokken organisaties onderhandelen over een collectieve arbeidsovereenkomst en dat werknemers een arbeidscontract krijgen;
 • er reële productiedoelen worden gesteld, er een einde komt aan verplicht overwerk en dat overuren in overeenstemming met de arbeidswet worden uitbetaald;
 • in alle productie-eenheden comités ingesteld worden om opvolging te geven aan de richtlijnen van het Indiase hooggerechtshof in India inzake seksuele intimidatie.
60 werkneemsters zijn aangesloten bij het Women Garment Workers Front.

De Schone Kleren Kampagne (SKK) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) maken zich ernstig zorgen over de situatie bij FFI en JKPL. In het najaar van 2005 en opnieuw in maart en april 2006 hebben lokale organisaties die zich inzetten voor verbetering van arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie interviews afgenomen met FFI-werknemers. De verhalen van de werknemers duiden op een patroon van overtredingen van (inter)nationale arbeidswetgeving.

GEWELD TEGEN WERKNEMERS

Het geweld tegen werknemers ‘omdat zij productienormen niet halen’ of ‘omdat zij niet gehoorzamen’ springt het meest in het oog: werknemers worden stelselmatig uitgescholden, geschopt en geslagen, soms met stokken; in één geval is een jonge werknemer in het bijzijn van anderen uitgekleed en geslagen; regelmatig worden juist de meest mondige werknemers na de

Download de volledige versie van deze protestbrief als PDF (2426 kB)
nachtdienst buiten de fabrieksmuren door knokploegen in elkaar geramd; vrouwelijke werknemers worden seksueel geïntimideerd. Maar er spelen ook andere problemen bij FFI en JKPL. Er is geen collectieve onderhandelingsovereenkomst van kracht. Lonen verschillen van persoon tot persoon. Het is onduidelijk hoe lonen vastgesteld worden. De lonen zijn te laag om in de bestaansbehoeften te voorzien. Vrouwen krijgen minder betaald dan mannen voor hetzelfde type werk. Er worden onrealistisch hoge productienormen vastgesteld zodat er dagelijks uren extra gewerkt moet worden. Deze uren worden niet als overwerk beschouwd en niet als zodanig uitbetaald. Overwerk kan niet geweigerd worden. Het werk is zwaar, vies en onveilig. Werknemers klagen over blootstelling aan chemische middelen. Werknemers kunnen zonder vooraankondiging worden ontslagen omdat zij een aanstellingsbrief en arbeidscontract ontberen.

VAKBOND ONDERNEEMT STAPPEN

Werknemers hebben weinig mogelijkheden om hun problemen aan te kaarten. De GATWU, aangesloten bij het New Trade Union Initiative (NTUI), dringt er bij het management op aan om met betrokkenen te bekijken hoe de problemen aangepakt kunnen worden, maar FFI en JKPL geven niet thuis. De GATWU bereidt een klacht tegen FFI en JKPL voor, in te dienen bij de Indiase overheid, voor het niet naleven van de arbeidswetgeving. Ook onderzoekt de GATWU de mogelijkheid van strafrechterlijke vervolging in verband met de geweldpleging jegens werknemers. De GATWU voert samen met het Women Garment Workers Front en andere organisaties lokaal actie tegen FFI en JKPL.

G-STAR WACHT TE LANG

Eind oktober 2005 schreven de Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep G-Star aan. Onze vraag was hoe G-Star er zorg voor draagt dat werknemers van G-Star’s toeleveranciers veilige en gezonde arbeidsomstandigheden genieten, een leefbaar loon verdienen en de ruimte hebben om voor de eigen rechten op te komen. In december 2005 vond er een gesprek tussen de SKK en de LIW en G-Star plaats. In dit gesprek maakte G-Star duidelijk dat het onderwerp ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ hoog op de agenda staat. Dit klonk veelbelovend, maar vooralsnog lijkt G-Star al een lippendienst te bewijzen aan dit thema.

G-Star is door de SKK en de LIW in detail geïnformeerd over de problemen bij FFI en JKPL . De SKK en de LIW hebben G-Star dringend opgeroepen iets te doen aan het geweld en de intimidatie en aan verbetering van de arbeidsomstandigheden. G-Star heeft het FFI- management verzocht de beschuldigingen te onderzoeken en maatregelen te treffen. De bevindingen van dit onderzoek zijn nog niet bekend gemaakt.

Terwijl G-Star treuzelt met het vormgeven van een MVO-beleid, blijft de situatie in de FFI en JKPL fabrieken kritiek. G-Star zegt het nu niet het juiste moment te vinden om met de GATWU en andere organisaties te spreken over verbetering van de situatie bij deze toeleveranciers. Op dit punt verschillen de SKK en de LIW nadrukkelijk met G-Star van mening. De problemen zijn zo ernstig dat onmiddellijke stappen zijn vereist. Parallel hieraan kan G-Star werken aan het structureel opschonen van de productieketens. De SKK en de LIW vinden dat G-Star ruimschoots de tijd heeft gehad om maatregelen te treffen om de werknemers in Bangalore te steunen.


Landelijke India Werkgroep - 11 mei 2007