terug

De brief van G-Star aan consumenten.
Schone Kleren Kampagne en Landelijke India Werkgroep reageren.

Geachte mevrouw, heer,

G-Star: Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw protestbrief waarin u G-Star wijst op vermeende misstanden bij ťťn van onze leveranciers in India.

G-Star is geschrokken en verrast over deze beschuldigingen aan het adres van de leverancier.

SKK/LIW: Reeds begin januari informeerden de Schone Kleren Kampagne (SKK) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) G-Star in detail over de problemen bij FFI en JKPL. Het kan niet zo zijn dat G-Star nu pas geschrokken is van de beschuldigingen. De SKK en de LIW verwijten juist G-Star de problemen bij FFI en JKPL te lang te hebben genegeerd. Vanaf maart bleven de brieven van de SKK en de LIW aan G-Star zelfs onbeantwoord. Door het uitblijven van passende maatregelen door G-Star kozen de SKK en de LIW voor de publiciteit. Hiervan is G-Star voorafgaand twee keer op de hoogte gesteld (eind maart en begin mei). Kennelijk vond G-Star het toen niet nodig om verder in dialoog te gaan. Nu de zaak publiek kenbaar is gemaakt, heeft G-Star weer contact opgenomen met de SKK en de LIW om over de problemen in Bangalore te spreken.

G-Star: De fabriek van FFI staat bekend als ťťn van de meest geavanceerde fabrieken in Bangalore, die goede arbeidsomstandigheden biedt aan haar werknemers. De constateringen van Schone Kleren Kampagne (SKK) over de situatie in de fabriek zijn geheel in strijd met de bevindingen van G-Star en haar medewerkers die de fabriek zeer regelmatig bezoeken.

SKK/LIW: Geavanceerdheid hoeft niet per definitie hand in hand te gaan met goede arbeidsverhoudingen en goede arbeidsomstandigheden. Veel van de overtredingen, zoals seksuele intimidatie en onderdrukken van vakbonden, zijn niet direct zichtbaar; en zullen in bijzijn van management of afnemer zoals G-Star niet worden aangekaart. Arbeiders kijken wel uit om G-Star medewerkers op de hoogte te brengen van mogelijke problemen, uit angst voor repressie door management. Om schendingen van arbeidsrechten op te sporen is er onafhankelijk onderzoek nodig waarbij lokale organisaties die het vertrouwen van de arbeiders hebben betrokken worden. Er zal buiten de fabriekspoort met de werknemers gesproken moeten worden.

G-Star: G-Star hecht zeer veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Alle leveranciers worden getoetst aan de Code of Conduct die G-Star hanteert.

SKK/LIW: De gedragscode van G-Star staat sinds kort op hun website. Dat is een mooie eerste stap. Het zou helemaal mooi zijn als G-Star zich bij een geloofwaardig multistakeholder initiatief (zoals de Fair Wear Foundation) zou aansluiten. In een multistakeholder initiatief werken bedrijven, maatschappelijke organisaties en vakbonden gezamenlijk aan verbeteringen op het gebied van implementatie, monitoring en verificatie van gedragscodes. Directe betrokkenheid van lokale organisaties - niet alleen bij de controle maar ook bij het opstellen van verbeterprogrammaīs - is hierbij cruciaal.

G-Star: Overigens is FFI op verzoek van G-Star al in november 2005 een traject gestart om een SA 8000 certificering te verkrijgen. Dit is een internationale standaard voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en gebaseerd op de conventies van de Internationale Arbeidsorganisaties ILO, de universele verklaring van de rechten van de mens en de VN conventie voor de rechten van het kind.

SKK/LIW: Het is goed dat FFI stappen neemt en dat G-Star daar een belangrijke rol in gespeeld heeft, maar zonder verificatie (onafhankelijke controle op naleving van arbeidsnormen door lokale organisaties) zal de werkelijke situatie op de werkvloer onvoldoende aan het licht komen, ook al heeft een fabriek een SA8000 certificaat. Om een SA8000 certificaat te krijgen worden veelal auditors ingehuurd die beslist goed zijn in het doen van kwaliteitscontroles maar onvoldoende op deze taak (het controleren van arbeidsomstandigheden) zijn toegesneden. Arbeiders en hun organisaties dienen centraal gesteld en betrokken te worden in het social audit proces. Overigens werden de SKK en de LIW van dit SA8000 traject pas tijdens het gesprek op 2 juni voor het eerst op de hoogte gesteld.

G-Star: Op initiatief van G-Star zijn de afgelopen dagen intensieve gesprekken gevoerd met zowel SKK als FFI.

SKK/LIW: Maar pas nadat consumenten G-Star onder druk hebben gezet.

G-Star: De kritiek van SKK gericht op de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden ter plaatse heeft FFI vooralsnog weten te weerleggen door middel van foto's van de fabriek en kopieŽn van bijvoorbeeld reglementen, contracten en dergelijke. Voor SKK was dit overigens de eerste keer dat ze de fabriek van binnen zagen.

SKK/LIW: De SKK en de LIW zijn geen controlerende instanties. De SKK en de LIW werken nauw samen met partners in de productielanden zoals India. De SKK en de LIW worden geÔnformeerd over misstanden door deze organisaties die in contact staan met de arbeiders. De beschuldigingen aan het adres van FFI en JKPL zijn gebaseerd op interviews met (groepen) arbeiders die op meerdere momenten het afgelopen half jaar door verschillende organisaties zijn afgenomen.Bovendien, fotoīs zijn geen afdoende bewijsmateriaal. Wanneer een bezoek van een klant wordt aangekondigd, wordt de fabriek ook eerst opgeruimd.

G-Star: Voor wat betreft het vermeende fysieke en verbale geweld in en buiten de fabriek is SKK er niet in geslaagd FFI en G-Star te overtuigen dat deze ernstige misstanden daadwerkelijk en in die mate plaatsvinden. SKK beroept zich slechts op indirect bewijs (een rapportage van GATWU - de lokale vakbond) en kan vooralsnog geen aanvullend bewijs tonen zoals bijvoorbeeld processen verbaal of klachten bij de daartoe geŽigende (gouvernementele) autoriteiten. SKK verwijst hiervoor naar GATWU.

SKK/LIW: De rapportage van GATWU is gebaseerd op interviews met arbeiders uit de verschillende productie-eenheden van FFI en KNPL. Dit zou voldoende reden moeten zijn voor FFI om dit uiterst serieus te nemen en direct op onderzoek uit te gaan, en om met de GATWU in gesprek te treden. Dat de werknemers niet snel een officiŽle klacht indienen bij de politie of overheidsinstanties heeft er natuurlijk mee te maken dat hier geen sprake is van een gelijkwaardige relatie, werknemers vrezen het management, en niet onterecht. Arbeiders die zich uitspreken zijn al snel īoproerkraaiersī en hangt ontslag boven het hoofd.

G-Star: Echter, de directie van G-Star is van mening dat ondanks het voorgaande de beschuldigingen te ernstig zijn om te negeren en heeft bij FFI aangedrongen de dialoog met GATWU aan te gaan om de vermeende misstanden te kunnen identificeren en, indien deze alsnog blijken te kloppen, dan proactief mee te werken aan een oplossing.

SKK/LIW: De SKK en de LIW waarderen het dat G-Star zich er nadrukkelijk hard voor heeft gemaakt dat de FFI uiteindelijk met de GATWU rond de tafel is gegaan om de beschuldigingen nader te bespreken en te kijken hoe gewerkt kan worden aan een oplossing. De SKK en de LIW dringen er bij G-Star op aan zich blijven te bemoeien met FFI management zodat verbeteringen in de verschillende productie-eenheden zullen plaatsvinden.

G-Star: G-Star zal daarnaast een onafhankelijke organisatie inschakelen om van haar kant ook een onderzoek te laten doen naar de vermeende misstanden bij FFI. Indien blijkt dat de beschuldigingen juist zijn en het management van FFI in gebreke blijft om daartegen passende en afdoende maatregelen te nemen, dan zal G-Star de samenwerking met deze leverancier beŽindigen.

SKK/LIW: De SKK en de LIW roepen nadrukkelijk niet op de relatie met de toeleverancier te beŽindigen. Daar is niemand bij gebaat. G-Star zal alles in het werk moeten stellen dat verbeteringen in FFI en JKPL worden doorgevoerd. G-Star heeft sinds jaren een relatie met FFI en zal haar invloed moeten aanwenden om te zorgen dat FFI passende maatregelen treft, in samenspraak met de GATWU en andere organisaties.

G-Star: Tot slot wil ik u berichten dat G-Star vorig jaar een project is gestart waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen en controle door derden centraal staan. Dit project heeft tot doel om tot een verbeterd en objectiever aantoonbaar maatschappelijk ondernemerschap te komen van onze onderneming en leveranciers.

SKK/LIW: We juichen het toe dat G-Star Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen serieus neemt. We hopen dat G-Star zich bij een geloofwaardig multistakeholder initiatief aan zal sluiten.

G-Star: Ik hoop u hiermee naar behoren geÔnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

G-Star International B.V.


Gedragscode van G-Star: http://www.g-star.com/php/corporate/index.php

Landelijke India Werkgroep - 16 juni 2006