terug
Centre for Dignity and Rights,
Postbus 30461,
2500 GL 's-Gravenhage
Directie Azië en Oceanië
Afdeling Zuid-Azië
Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC Den HaagDatum
Kenmerk
Blad
Bijlage(n)
Betreft
15 juni 2001
DAO-0594-01
1/3
Notitie mensenrechtenbeleid 2001
Discriminatie van kastelozen in Zuid-Azië
Auteur
Telefoon
Fax
E-mail
Louise Huijbens
070 - 348 52 60
070 - 348 53 23
louise.huijbens@minbuza.nl
Geachte mevrouw Klein Goldewijk en geachte heer Oonk,

Hierbij zeggen wij u dank voor uw brief van 9 mei jl. waarin u in algemene zin aandacht vraagt voor de discriminatie van kastelozen in Zuid-Azië en meer specifiek voor de kastelozen of Dalits in India.

Wij delen uw bezorgdheid ten aanzien van de discriminatie van kastelozen. In het Nederlandse mensenrechtenbeleid is discriminatie één van de prioriteiten. Mensenrechten vormen een rode draad voor het gehele buitenlandse beleid en dus ook op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. In de mensenrechtennotitie die wij onlangs naar de Kamer zonden, hebben wij aangegeven naar een verdere integratie van mensenrechten te streven. Bij het laatste gaat het niet alleen om de economische, sociale en culturele rechten, maar zeker ook om de burgerrechten en politieke rechten.

U stelt in uw brief twee concrete vragen:
Ten eerste vraagt u onze maximale inspanning om kaste-discriminatie op de agenda van de Wereldconferentie tegen Racisme te krijgen en daarvoor de steun te verwerven van andere landen, in het bijzonder van de leden der Europese Unie.
Ten tweede verzoekt u ons de schending van de mensenrechten van Dalits aan de orde te stellen binnen het kader van de bilaterale relatie met India, en in het bijzonder na te gaan hoe de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking met India maximaal bij kan dragen aan de implementatie van sociale, economisch en culturele rechten van Dalits.

Ten aanzien van de eerste vraag het volgende:
India verzet zich tegen pogingen van verschillende NGO's om kastendiscriminatie op de agenda te zetten van de Wereldconferentie tegen Racisme, die van 31 augustus tot 7 september a.s. in Durban/Zuid-Afrika zal worden gehouden. De Indiase autoriteiten hebben begin mei jl. tegenover de Europese Unie kenbaar gemaakt dat India het thema kaste-discriminatie niet op de agenda wenst. Het hierbij gehanteerde argument is dat het kaste-systeem niet valt onder rassendiscriminatie.

Zoals echter door het CERD Comité is bepaald, valt de problematiek van de kastelozen wel degelijk onder discriminatie op grond van afstamming (art. 1 CERD). Nederland en de Europese Unie zijn van mening dat het kader waarbinnen de Politieke Verklaring en het Actieprogramma opgesteld dienen te worden de toepassing van het CERD verdrag is. Hierdoor is verzekerd dat het probleem van de kastelozen onderdeel is van de Politieke Verklaring en het Actieprogramma en derhalve van de agenda van de Wereldconferentie tegen Racisme. Daarnaast is in het ontwerp-Actieprogramma een paragraaf opgenomen die specifiek naar de problematiek van de kastelozen verwijst. Binnen de Europese Unie heeft Nederland, samen met enkele andere landen, er sterk op aangedrongen dat de Europese Unie zich inspant om de specifieke verwijzing naar deze categorie personen, die ook in andere landen dan India problemen ondervindt, te behouden.

Naar aanleiding van uw vraag hoe ontwikkelingssamenwerking kan bijdragen aan de implementatie van de sociale, economische en culturele rechten van Dalits, willen wij u het volgende laten weten:

Tijdens bilaterale besprekingen over ontwikkelingssamenwerking met de Indiase autoriteiten vormt de diversiteit in de Indiase samenleving onderwerp van gesprek. Bij alle ontwikkelingssamenwerkingsactiviteiten wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de sociale context in India, waar de Dalit-kwestie een belangrijk onderdeel van is. Armoedebestrijding is de hoofddoelstelling van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. De meeste Dalits en etnische minderheden behoren tot de allerarmsten in de samenleving. In veel van de door Nederland gefinancierde programma's bestaat de doelgroep grotendeels of zelfs voornamelijk uit Dalits.

Enkele relevante programma's zijn:

  • APWell (waterputten in Andhra Pradesh) : een programma voor zeer arme boeren en boerinnen, waaronder veel Dalits en etnische minderheden.
  • Het bekende Mahila Samakhya programma: eveneens gericht op de allerarmste vrouwen, waaronder opnieuw veel Dalits en etnische minderheden.
  • Het 'Working Women's Forum' (training en micro krediet voor extreem arme vrouwen) bestaat grotendeels uit Dalits.
  • In onderwijsprogramma's zoals het District Primary Education Programme (DPEP) wordt extra aandacht besteed om juist kinderen van lage sociale klassen en kasten in school te krijgen en te houden.
Volledigheidshalve gaat u hierbij een exemplaar van de genoemde mensenrechten-notitie toe.


De Minister van Buitenlandse Zaken De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking
J.J. van Aartsen
Eveline Herfkenspagina DALITS

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 3 juli 2001