terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Ontzet, juli 1993      

Campagne voor bestaanszekerheid allerarmsten

door:
Han Horstink

Zaterdag 17 april sloot de Landelijke India Werkgroep met een manifestatie 'Werk tegen Armoede' haar campagne af voor steun aan werkgarantieprogramma's in India. De sinds 1990 gevoerde actie werd ondersteund door Novib, de FNV en de Vereniging Milieudefensie. Ook een tiental Wereldwinkels droeg bij aan de campagne en gaf daarmee aan niet alleen voor de 'eigen' producenten te willen werken.

Wereldwinkels steunen kleine producenten in ontwikkelingslanden door de verkoop van hun produkten. Een kritiekpunt op deze werkwijze is dat maar een kleine groep producenten hiervan kan profiteren: de omzet van alternatieve handel is beperkt, en niet alle producenten maken produkten voor de export. Wereldwinkels zetten zich wel in voor ruimere exportmogelijkheden van ontwikkelingslanden door bijvoorbeeld opheffing van de handelsbarrières. In zijn inleiding tijdens de manifestatie wees Gerard Oonk van de Landelijke India Werkgroep (LIW) er echter op dat de grotere export van India de afgelopen jaren nauwelijks ten goede is gekomen aan de armsten. Daarvoor zijn extra maatregelen nodig van de overheden in het Zuiden.

Lagere lonen?
De campagne 'Werk tegen Armoede' steunde Indiase pleidooien voor werkgarantie voor landarbeiders in India. Zij had drie doelstellingen, zo stelt Gerard Oonk. Allereerst moesten Nederland en de Europese Gemeenschap in hun hulpbeleid kiezen voor de landarbeiders als belangrijkste doelgroep; zij vormen het grootste deel van de armen in India. Daarnaast moest een groter deel van de hulpgelden besteed worden aan werkgarantieprogramma's voor de landarbeiders. Het ministerie van ontwikkelingssamenwerking heeft deze twee eisen inmiddels gedeeltelijk overgenomen. Tenslotte pleit Oonk voor de koppeling van werkgarantie aan schuldkwijtschelding, tevens de derde doelstelling van de campagne. Dit kan echter alleen in internationaal verband.
Piet Terhal van de Rotterdamse Erasmus Universiteit bezocht India en deed verslag van het programma. "Een groot voordeel van werkgarantie is dat niet pas alleen wordt ingegrepen bij hongersnoden, maar al eerder. Mensen werken aan de verbetering en het produktiever maken van hun leefomgeving. Doordat er werkgelegenheid in de eigen streek wordt geboden is de deelname van vrouwen hoog en voorkomt het project migratie in geval van natuurrampen."

Mondiaal vangnet
In zijn recente boek 'De Derde-Wereldbeweging: geschiedenis en toekomst' stelt Hans Beerends dat de Derde-Wereldbeweging, door hem herdoopt in Zuid-Noordbeweging, het recht op werk en sociale zekerheid voor alle wereldburgers als uitgangspunt zou moeten kiezen voor gezamenlijke acties (zie ook 'Handelsnotities' in het maart-1993-nummer van Ontzet). Ook Hans Beerends sprak op de manifestatie; de campagne voor werkgarantie van de LIW past perfect in zijn visie. De Zuid-Noordbeweging moet deze strijd op drie fronten voeren, vindt hij. Allereerst moet, zoals de LIW met haar campagne deed, steun aan vakbonden, vrouwengroepen, coöperaties enzovoorts in het Zuiden worden gegeven. Het tweede front is het beleid van westerse regeringen inzake handelsprotectionisme, schuldkwijtschelding en dumping van landbouwoverschotten, waar nodig verandering in moet komen. Tenslotte is het stimuleren van een sociaal beleid in zuidelijke landen essentieel. Ook Wereldwinkels kunnen in deze benadering een belangrijke bijdrage leveren.LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 7 juli 2004