terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: AWARE Nieuwsbrief, april 1991      

Werk tegen armoede

Kan India tegen het jaar 2000 de honger uitbannen en de armoede sterk terugdringen? Volgens een groot aantal Indiase organisaties, vakbonden en wetenschapsmensen zou dat kunnen. Door het op grote schaal scheppen van (gegarandeerde) werkgelegenheid op het platteland. Vooral voor de landarbeid(st)ers, waar driekwart van de armen toe behoort. In de westerse ontwikkelingssamenwerking met India vormen zij een 'vergeten' groep. De Landelijke India Werkgroep (LIW) voert daarom een campagne die als doel heeft om daar verandering in te brengen.

Eenderde van de ondervoede mensen op de wereld woont in India. De meesten zijn landarbeiders, waaronder veel vrouwen. Werkloosheid en extreem lage lonen zijn de meest urgente problemen in hun dagelijkse strijd om te overleven. De meeste landarbeiders behoren tot de lagere kasten, met name de onaanraakbaren, of tot de tribalen. Ze worden sociaal en economisch sterk gediscrimineerd.
Hun armoede is een sociaal en politiek probleem van de eerste orde. De belangrijkste oorzaken van die armoede zijn de ongelijke verdeling van land en het gevoerde landbouwontwikkelingsbeleid. Hierdoor verloren vele boeren hun land terwijl landarbeiders hun werk kwijt raakten. Machines namen het over. De landbouwproductie is enorm gestegen, de armoede evenzo. De armoede heeft een snelle bevolkingsgroei tot gevolg, die de problemen nog eens vergroot.

Geen uitkeringen, wel werk
Indiase landarbeiders proberen met elkaar om hun situatie te veranderen. De afgelopen jaren is een groeiende beweging ontstaan die aandringt op werkgaranties voor de armste groepen. Op het platteland in de deelstaat Maharashtra bestaat deze garantie al vijftien jaar. Door arbeidsintensieve openbare werken (irrigatie, herbebossing, wegenaanleg e.d.) is de werkloosheid, vooral onder vrouwen, aanzienlijk verminderd. Hun levensomstandigheden zijn verbeterd en de trek naar de stad is afgenomen.
Het werkgarantieprogramma heeft ook bijgedragen aan productieverhoging, milieuverbetering en daling van de bevolkingsgroei. Het geeft aan de armen enige bestaanszekerheid en biedt hen de mogelijkheid om zich in te zetten voor de verbetering van hun maatschappelijke positie. India kan zich geen uitkeringen aan werklozen veroorloven, maar wel werkgarantie in productieve projecten.
De recht op werk beweging heeft succes geboekt bij de regering van V.P. Singh. Zij heeft in het volgende vijfjarenplan een hoge prioriteit gegeven aan een Werkgarantie Programma dat in heel India zou worden uitgevoerd. De recente ontwikkelingen hebben deze plannen doorkruist en zullen ongetwijfeld de nodige vertragingen tot gevolg hebben. Het is de vraag hoeveel prioriteit de huidige regering aan het programma zal geven.

Nederlandse steun aan Werkgarantie Programma?
De ontwikkelingshulp van Nederland en EG aan India, bereikt de landarbeiders tot nu toe nauwelijks. Van de huidige hulp, in de vorm van kunstmest en baggerschepen, worden zij weinig wijzer. Dit moet veranderen. De armen moeten de belangrijkste doelgroep van de hulp worden. Dat kan door een aanzienlijk deel van de hulp te besteden aan het Werkgarantie Programma van de regeringen. En door de Indiase schuld van twee miljard gulden aan Nederland uit oude hulpleninggen om te zetten in steun aan dat programma.
Met haar campagne hoopt de LIW dit te bereiken. Novib steunt deze campagne. Een eerste succes is reeds geboekt. Een missie van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking zal in India bestuderen welke mogelijkheden er bestaan om meer hulp te besteden in het kader van het Werkgarantie Programma.LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 28 augustus 2003