terug
Uit: India Nu 69 (nov-dec 1990)


Recht op werk

Campagne 'Werk Tegen Armoede' succesvol van startIn november ging de Landelijke India Werkgroep van start met de campagne 'Werk Tegen Armoede'. Algemeen doel van de campagne is om de 250 miljoen Indiase landarbeid(st)ers en hun gezinsleden tot de belangrijkste doelgroep van de Nederlandse en Europese ontwikkelingssamenwerking met India te maken. Nederland en de EG geven India jaarlijks circa 350 miljoen gulden bilaterale hulp. Verder pleit de LIW ervoor om een groot deel van de hulp aan India te besteden aan werkgarantie-programma's voor landarbeid(st)ers. Tenslotte dringt de LIW er op aan om de Indiase hulpschuld van 2 miljard gulden aan Nederland kwijt te schelden en dit geld ook voor werkgarantie te gebruiken.


landarbeiders

Eénderde van alle ondervoede mensen op de wereld woont in India. Drie van de vier armen in India zijn landarbeiders, waaronder veel vrouwen. Veel landarbeid(st)ers hebben niet meer dan 3 tot 6 maanden per jaar werk. Als ze al werk hebben ligt hun loon meestal rond 1 gulden per dag. Het (lage) wettelijk minimumloon voor landarbeiders wordt vaak niet uitbetaald. Vrouwen verdienen voor hetzelfde werk gemiddeld nog een kwart minder dan mannen. De meeste landarbeiders behoren tot de kastelozen en lagere kasten en worden sociaal en economisch sterk gediscrimineerd.
Op het platteland van Maharashtra bestaat al 15 jaar een 'Werkgarantie Programma' voor alle bewoners van het platteland. De overheid zorgt voor een aanbod van arbeidsintensieve en produktieve openbare werken. Het gaat met name om irrigatie, landverbetering, herbebossing en de aanleg van wegen.
Elk jaar bezorgt het programma circa een miljoen mensen gemiddeld 6 maanden ongeschoold werk. Ongeveer tweederde van de deelnemers zijn vrouwen, onder meer omdat de de lonen er voor hen hoger zijn dan elders. Hun levensomstandigheden zijn verbeterd, kastebarrières zijn verminderd en de trek naar de stad is afgenomen. Zeer belangrijk is dat landarbeiders zich nu beter kunnen organiseren vanwege hun récht op werk. Tekortkomingen en beperkingen heeft het programma zeker ook, waaronder te late uitbetaling van loon, corruptie en het feit dat vooral middelgrote boeren van de afgeronde projecten profiteren. De armoede is door het Werkgarantie Programma wel teruggedrongen maar niet verdwenen. Toch beschouwen Indiase onderzoekers en internationale organisaties als de ILO en de Wereldbank het programma als het effectiefste anti-armoedeprogramma van de Indiase overheid.


recht op werk beweging

De afgelopen jaren is er een groeiende beweging van landarbeidersbonden en particuliere organisaties ontstaan, die actie voert voor werkgarantie voor landarbeiders in heel India. Zij doen dit zowel op lokaal niveau als op deelstaats- en landelijk niveau door o.a. voorlichting, demonstraties van landarbeiders, handtekeningenacties en politiek lobbywerk. Enkele van die organisaties zijn het (landelijke) Bonded Labour Liberation Front en de landarbeidersbond HKMS, alsmede het Young India Project in Andhra Pradesh.
Enkele tientallen organisaties hebben zich in april van dit jaar verenigd in het Right to Work Struggle Front. De recht op werk beweging had aanvankelijk al een groot succes geboekt.
De regering van V.P. Singh wilde inderdaad een werkgarantie programma in heel India gaan uitvoeren. Het bevorderen van werkgelegenheid was tot de belangrijkste doelstelling van het beleid gemaakt. De val van de regering Singh heeft de uitvoering van die plannen in ieder geval vertraagd. Maar ook de nieuwe regering van Chandra Shekhar heeft het scheppen van werk tot hoofd prioriteit uitgeroepen. Ook als deze regering snel valt zal de recht op werk beweging zal druk blijven uitoefenen op politici en regering om een nationaal werkgarantieplan voor landarbeiders uit te voeren.


campagne

In november is de campagne 'Werk Tegen Armoede' officieel gestart met het schrijven van brieven aan minister Pronk en aan de Commissies Ontwikkelingssamenwerking van respectievelijk de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Al eerder was een gesprek met de India-afdeling van het ministerie van OS gevoerd. Tegelijk met de brieven is de brochure 'Werk Tegen Armoede' met actiekaart en begeleidende brief naar een 800-tal organisaties en bij India betrokken individuen gestuurd. Op 3 december organiseerde de LIW een informatie- en discussie-avond. De heer Wagenmans, coördinator van het internationaal secretariaat van de FNV, liet weten dat de FNV de actiepunten van de campagne volledig steunt. De heer Buikema, hoofd van de afdeling Zuid-Azië van het ministerie van OS, kwam met de belangrijke mededeling dat minister Pronk inmiddels het 'groene licht' heeft gegeven voor eventuele Nederlandse steun aan werk(garantie)programma's.
Tijdens het laatste overleg met India over de besteding van Nederlandse hulpgelden, in oktober jl., heeft ook de Indiase regering laten weten in principe geïnteresseerd te zijn. Begin volgend jaar gaat een gezamenlijk Indiaas-Nederlandse missie onderzoeken hoe dit zou kunnen worden gerealiseerd. Buikema noemde landarbeiders een belangrijke doelgroep van de hulp, maar kon namens de minister (nog) niet het LIW standpunt onderschrijven dat zij dé belangrijkste doelgroep van de hulp zouden moeten worden. 'Schuldkwijtschelding voor werkgarantie' noemde Buikema een politieke keuze, waarover hij geen uitspraak kon doen.

XXX
begin document

tijdschrift India Nu

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 22 juli 2008