terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: AWARE/Gast aan Tafel Nieuwsbrief, april 1987      


Campagne 'Melk India Niet Uit' heeft succes

In voorgaande Nieuwsbrieven (onder andere nummer 18) hebben we al regelmatig bericht over de campagne 'Melk India niet Uit', gericht tegen de export van zuivelproducten naar India. Deze campagne heeft succes.

India zou - zeker voorlopig - geen zuivelproducten uit de EG of andere landen moeten importeren. Dergelijke importen kunnen in de huidige situatie van groeiende inheemse voorraden, schade toebrengen aan coöperatieve Indiase zuivelindustrie.

Dit is de belangrijkste conclusie uit een tot nu toe niet gepubliceerd rapport van een evaluatiemissie, die afgelopen zomer in opdracht van de Europese Commissie en de Wereldbank het nationale Indiase zuivelontwikkelingsprogramma Operatie Vloed heeft onderzocht. India heeft tussen 1970 en 1985 voor Operatie Vloed grote hoeveelheden gratis melkpoeder en boterolie van de EEG ontvangen, met een waarde van ruim 1,3 miljard gulden tegen wereldmarktprijzen.

Binnenkort moet de Europese Gemeenschap, nu mede op basis van het onlangs gereed gekomen evalutierapport, een beslissing nemen over het al dan niet voortzetten van de zuivelhulp aan India. Al in 1985 heeft India de EEG verzocht om de zuivelhulp weer met vijf jaar te verlengen. Het feit dat de Indiase regering toch nieuwe zuivelhulp vroeg had waarschijnlijk vooral financiële redenen. De doorverkoop van de zuivelproducten aan de Indiase melkfabrieken levert de organisaties die Operatie Vloed uitvoeren grote sommen geld op. Met dit geld wordt onder meer de melkprijs voor de stedelijke consument gesubsidieerd.

In december 1986 ging de Landelijke India Werkgroep van start met de campagne 'Melk India Niet Uit', waarin wordt gepleit voor een snelle afbouw van de EEG-zuivelhulp aan India èn van onze veevoerimporten uit dat land. Met dit veevoer zou India namelijk zelf drie tot vijf keer zoveel melk kunnen produceren dan het tot nu toe jaarlijks via de zuivelhulp kreeg. Dat gebeurt onder meer niet omdat de zuivelhulp de melkprijs in India drukt en de export van veevoer naar de EEG leidt tot prijsstijging van dat product in India. Voor Indiase melkproducenten wordt het daardoor onrendabel om hun vee beter te voeden. Het doorbreken van deze vicieuze cirkel van zuivelhulp en veevoerimporten staat daarom in de actie 'Melk India Niet Uit' centraal.

De campagne "Melk India Niet Uit' van de Landelijke India Werkgroep is zeker mede van invloed geweest op het besluit van de Europese Commissie om Operatie Vloed eerst nog eens grondig te evalueren, alvorens beslissingen te nemen over voortzetting van de zuivelhulp.
Ook de bevindingen van de recente evaluatiemissie sluiten grotendeels aan bij de analyse van Operatie Vloed en de EG-zuivelhulp, zoals deze is te vinden in het eind 1985 door de Landelijke India Werkgroep gepubliceerde boek 'India als melkkoe van de EG'.
De geconstateerde tekortkomingen van Operatie Vloed betreffen vooral de beperkte mate waarin het programma bijdraagt aan 'de strijd tegen de armoede op het platteland'. Daarmee vervalt eigenlijk één van de belangrijkste redenen voor het programma dat juist voor hen bedoeld was.
LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 15 augustus 2003