terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Agrarisch Dagblad, 8-11-1986      


Zuivelhulp aan India: stopzetten of doorgaan

door:
Hugo de Jong

De EG besteedt een deel van de zuiveloverschotten aan ontwikkelingshulp. Mooier kan het niet, zou men denken. De EG ziet echter ook gevaren. Giften mogen de melkproduktie van het ontvangende land niet belemmeren. In India lijkt dit het geval te zijn. Regeringen van deelstaten bieden de stedeling melk aan tegen een lage prijs. Dit is alleen mogelijk door de schenkingen van de EG. Indiase melkveehouders ondervinden hierdoor concurrentie. Doorgaan, afbouwen of stoppen, de EG beslist eind dit jaar of zij haar hulp voortzet.


Gratis zuivelhulp die de Europese Gemeenschap biedt aan het Indiase project 'Operatie Vloed' is een kostbare zaak. De EG moet de melk kopen en neemt meestal ook het transport voor haar rekening. De vraag rijst of de EG de zuivel niet beter als veevoer kan verkopen en het geld aan Operatie Vloed kan geven.
Dat de EG dit niet doet, is volgens de Landelijke India Werkgroep (LIW) eigenbelang. De groep voert actie tegen de zuivelhulp aan Operatie Vloed. Men noemt de giften 'wegwerken van overschotten.'
De EG zegt langzaam uit het project te willen terugtrekken. Het is de bedoeling de hulp te stoppen zodra de Indiase zuivelindustrie op eigen benen kan staan.

Melkprijzen
Sinds 1978 schenkt de EG zo'n 25.000 ton magere melkpoeder en 10.000 ton boterolie per jaar aan Operatie Vloed. De zuivelfabrieken in India maken daar weer melk van. Deze wordt samen met de in India geproduceerde melk verkocht in de steden. De prijs van de melk wordt bepaald door de deelstaatregeringen. In sommige deelstaten is de melk zo goedkoop, dat de Indiase boer concurrentie ondervindt. De produktie op het platteland wordt hierdoor afgeremd. Aanvulling met EG-zuivel kan in deze gebieden daardoor nodig blijven.
Het schijnt echter, dat in andere deelstaten melk in overvloed is. De deelstaten met tekorten zouden melk uit deze gebieden kunnen importeren. Maar dit zou wel eens duurder kunnen zijn dan het opvoeren van de eigen melkprijs.
Aan de andere kant maakt de aanvoer van magere melkpoeder en boterolie uit de EG het hele jaar door een gegarandeerde afzet mogelijk. Men kan de produkten opslaan voor in het droge seizoen. De melkprijzen zijn daardoor stabieler.
De LIW vreest echter dat het prijsdrukkend effect van de zuivelgiften een blijvende afhankelijkheid schept. Volgens de werkgroep wordt deze afhankelijkheid nog eens versterkt door veranderende consumptiegewoonten. Ook zou de financiering van de zuivelfabrieken e.d. nooit mogelijk zijn zonder de verkoop van de EG-zuivelgiften.
Voormalig minister van ontwikkelingssamenwerking Schoo kreeg deze kwestie van afhankelijkheid vorig jaar december als kamervraag voorgelegd. In haar antwoord verwijst ze naar cijfers die aangeven dat de Indiase zuivelimporten de laatste 15 jaar zijn afgenomen. Ze verwacht een verdere daling en daar aan gekoppeld een afname van afhankelijkheid.

Afbouwen
Drs Schoo wil Operatie Vloed blijven steunen. De totale melkproduktie in India is sinds begin jaren 70 verdubbeld. Ze gelooft daarom dat India zichzelf wel zal leren redden. Er is trouwens verschil van mening over het aandeel van Operatie Vloed in deze verdubbeling. De LIW is voor afbouwen van de zuivelhulp binnen ongeveer twee jaar. Wel moeten de boeren in de deelstaten met tekorten dan opgevangen worden. Een verhoging van de melkprijs blijft voor hen nodig. Doorgaan met de schenkingen zou de problemen alleen maar groter maken.
De EG zelf vindt het normaal dat het streven naar een onafhankelijke Indiase zuivelindustrie nog niet bereikt is. Men mag dat bij zo'n grootschalige aanpak verwachten. Streefcijfers zijn belangrijker voor de administratie dan voor de uitvoering. Ook het nieuwe streven om India in 1990 voor zuivel zelfvoorzienend te krijgen, lijkt te hoog gegrepen.
Het Landbouwschap reageert als volgt op de stelling van de LIW: "Het al dan niet geslaagd zijn van de EG-zuivelhulp moet men niet meten aan de toename van de melkproduktie, maar aan de stabilisering van de melkproduktie en -afzet." Het heeft geen bezwaar tegen afbouwen van de EG-hulp, mits India dat zelf wenst.
Dr. Kurien, de grote Indiër achter Operatie Vloed is overigens niet zo bang voor afbouwen van de EG-hulp. Onlangs zei hij (in iets andere woorden): "Over 25 jaar ligt er bij jullie Indiase boter in de winkel!"LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 14 augustus 2003