terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Zuivelzicht 78, 5-3-1986      


Landelijke India Werkgroep geeft nieuw boek uit

Nederland telt relatief gezien zeer veel vrijwilligersorganisaties, die zich ten doel stellen het publiek meer bewust te maken van sociale, politieke, economische en culturele zaken in veelal exotische landen op het zuidelijk halfrond en zo rond de evenaar. Een van die organisaties is de Landelijke India Werkgroep, die daarnaast wat we hier noemen progressieve politieke bewegingen in India ondersteunt. Opvallend is steeds weer dat de plaatselijke werkgroepen als onderdeel van de werkgroep gevestigd zijn in een aantal grote steden. De zuivelhulp van de EEG is een van de thema's waar men zich mee bezighoudt, naast gezondheidszorg, mensenrechten enz.

De laatste publikatie die de werkgroep deed verschijnen is een aanklacht tegen de zuivelhulp die de Europese Gemeenschap verstrekt heeft aan India. Het is tevens een stuk oppositie tegen de Indiase regering en de door die regering zelf opgezette zuivelhulp, genaamd 'Operation Flood', die ongeveer 16 jaar geleden is gestart. Opvallend is steeds weer dat er altijd in Nederland groepen mensen te vinden zijn die veel kritiek hebben op het werk van regeringen in andere landen en ook op de eigen regering, die de problemen in hun ogen helemaal of voor een groot deel verkeerd aanpakt. Genoemde aanklacht, gepubliceerd in een boekwerk van 130 pagina's met de titel 'India als melkkoe van de EG' (te bestellen bij de Landelijke India Werkgroep), behelst het verwijt dat tegelijkertijd dat India omvangrijke zuivel hulp van de EEG ontving, het land zelf hoogwaardig veevoeder exporteerde naar de EEG, waarvan ook naar Nederland. Gesteld wordt dat voor de eigen melkproduktie in India het geëxporteerde veevoeder, in de vorm van veekoeken, rijstzemelen, aardnotenmeel, sojaschroot enz. beter gebruikt had kunnen worden. In de Indiase pers wordt de door de regering begunstigde uitvoer van veevoeder, waarvan ongeveer de helft naar Oost-Europa en de andere helft naar West-Europa, door sommigen een misdadige verkwisting genoemd. In het boek van de werkgroep wordt trouwens de gehele Nederlandse mengvoederindustrie verweten dat Nederland circa een derde deel van alle veevoedergrondstoffen verwerkt die in de EEG-landen wordt ingevoerd en dat een derde daarvan uit ontwikkelingslanden komt.
Wat India betreft zegt de werkgroep dat men met de hoeveelheid krachtvoeder die vanuit India naar de EEG is geëxporteerd vanaf 1978 tot 1985 het land zelf ruim 1,6 miljard kg melk per jaar meer zou hebben kunnen produceren, mits toegediend boven de onderhoudsbehoefte van het melkvee. En wanneer de werkgroep dat vergelijkt met de zuivelhulp van de EEG, dan is dat drie à vier keer zo veel als de zuivelhulp aan India, uitgedrukt in melkequivalent. Vandaar de actie van de werkgroep voor stopzetting van de veevoederexport van India. Daaraan verbindt de werkgroep een bespiegeling m.b.t. de ontwikkeling van de prijs voor krachtvoeder in India zelf, wanneer er een gehele of gedeeltelijke exportstop zou komen. Bij de Europese Gemeenschap dringt de werkgroep er op aan de zuivel hulp aan India binnen twee jaar af te bouwen, te zorgen dat de internationale code m.b.t. de marketing van flesvoeding wordt nageleefd en ook dat men geen westers vee meer met het inheemse vee in India kruist. De werkgroep gaat vervolgens rond met intekenlijsten, organiseert protestavonden, briefkaart- en briefacties en richt zich tot landbouw-, werknemers-, veevoeder- en politieke organisaties.
Overigens hebben sommige voedingsdeskundigen in India ook nog kritiek op het extra bevorderen van de eigen melkproduktie. Gepleit wordt ook voor meer consumentensubsidie, zodat ook de armste groepen melk kunnen kopen. Kortom, de Landelijke India Werkgroep uit scherpe kritiek en ondersteunt daarmee tevens oppositionele groepen in het land zelf. Merkwaardig genoeg veroordeelt de werkgroep niet de opzet van het zuivelprogramma van India in totaliteit en de coöperatieve opzet ervan.
Wat ernstig gemist wordt in dit geheel is hoe de eerstverantwoordelijke van de voedselvoorziening in India, inclusief zij die daar verantwoordelijk zijn voor het zuivelbeleid, tegen de kritiek aankijken van de werkgroep in een klein land als Nederland. We zijn dan ook benieuwd wat zij zeggen van de actiepunten. Hoor en wederhoor is een zeer goede gewoonte in dezen, want het is in de eerste plaats hun verantwoording dat de Operation Flood van start ging, 16 jaar geleden. Dat landen als China en Pakistan ook voor een dergelijke opzet belangstelling hebben, geeft het extra actualiteit. Vast staat overigens wel dat wanneer geen Operation Flood was gerealiseerd, de melkvoorziening van India zich veel minder snel zou hebben ontwikkeld.
LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 11 augustus 2003