terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Economisch Dagblad, 26-7-1984      


India wordt belangrijke afzetmarkt van Nederlandse trawlers

Utrecht - Steeds meer Nederlandse scheepswerven krijgen opdrachten uit India voor het leveren van visserij trawlers en gaan samenwerkingsverbanden aan met Indiase werven om deze schepen ter plekke te bouwen. Zo heeft het Groningse Conoship in India contracten afgesloten voor de levering van acht multi purpose-trawlers ter waarde van vijf miljoen dollar. Alleen de Indiase regering moet nog haar goedkeuring geven. Tevens zijn er vergevorderde plannen om met twee Indiase werven joint ventures aan te gaan om deze schepen in India zelf te gaan bouwen. Bij de FMO is nog een verzoek in behandeling voor mogelijke steun daaraan.

Dat signaleert de Landelijke India Werkgroep in een beschouwing over de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking met India.
Volgens de werkgroep is ook de financiering rond van de Joint venture die scheepswerf Damen in Gorinchem heeft gesloten met een consortium van werven aan de Indiase oostkust. Damen levert vijf jaar lang twaalf bouwpakketten die door East Coast Boat Builders, met technische hulp, tot trawlers worden geassembleerd. Met deze overeenkomst is 125 miljoen gulden gemoeid.
Bovengenoemde drie transacties maken Nederland tot een van de belangrijkste partners van India op het gebied van de trawler bouw en -leveranties.

Vissen in diepzee
Nederlandse werven hebben daarmee ook een groot aandeel verworven in het totale aantal door India geïmporteerde en nog te importeren visserijtrawlers die geschikt zijn voor het vissen in de diepzee. Juist de laatste anderhalf jaar is het aantal van deze schepen snel toegenomen van 68 in 1982 tot 135 in 1983 tot 151 eind maart 1984. Van die 151 trawlers zijn er 53 geïmporteerd.
Wat betreft de trawlerleveranties aan India door andere landen is volgens de Landelijke India Werkgroep uit publicaties bekend dat de Desco Marine Yard in Florida (V.S.) eind februari 1984 twee garnalentrawlers heeft geleverd aan het bedrijf Sancheti Food Products in Calcutta.
Een dezer dagen zijn ook drie garnalentrawlers gearriveerd die gebouwd zijn door scheepswerf De Hoop in Schiedam. Bij deze scheepswerf zijn nog drie van dergelijke, 23,5 meter lange vissersboten voor India in aanbouw. Deze laatste drie zullen in de loop van 1985 gereed komen. Alle zes trawlers worden naar India gebracht door het Vlissingse bedrijf Oceanwide Ship Delivery B.V. Tenslotte heeft ook Delta Shipyard Sliedrecht nieuwbouworders uit India geboekt. Van de Indiase regering werd een opdracht ontvangen voor de bouw van twee, 35 meter lange onderzoeksvaartuigen. Met deze order is een bedrag van elf miljoen gulden gemoeid. Niet duidelijk is of het hier gaat om visserij-onderzoekschepen.

Voorstudies
Het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking blijft, ondanks eerdere stopzettingen van financiering van trawlerleveranties aan India vanwege benadeling van ambachtelijke vissers, toch betrokken bij het stimuleren van joint-ventures op trawlergebied. Dit gebeurt door het financieren van voorstudies en via het ambtelijk overleg in het kader van het verbrede India beleid. Deze activiteiten van Ontwikkelingssamenwerking zijn strijdig met de eerder door minister Schoo in de Tweede Kamer gedane uitspraken. Over de ontwikkeling van de trawlers in India zei de minister in '83 tijdens het begrotingsdebat o.a.: "Ik ben van oordeel dat het jammer is voor de ontwikkeling van India. Wij zullen daar ook op wijzen in de beleidsdiameter die wij hebben met India".
De omvangrijke Nederlandse betrokkenheid bij de trawlerbouw voor India wordt door de Landelijke India Werkgroep des te opmerkelijk genoemd omdat in 1981 de directe financiering van trawlers voor India door het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking werd stopgezet. Dit was het resultaat van protesten van het Nationale Forum van dertien bonden van ambachtelijke vissers in India en de Landelijke India Werkgroep. Deze, uitvoerig beargumenteerde, protesten betroffen het feit dat de kleinschalig werkende kustvissers sterk benadeeld zullen worden door de komst van de nieuwe schepen, omdat de ook voor diepzee uitgeruste trawlers bijna uitsluitend in de kustwateren opereren. Daar concurreren ze, evenals de kleinere gemechaniseerde trawlers, direct met de ambachtelijke vissers die deze wateren al optimaal bevissen, aldus de Landelijke India Werkgroep.
Alle beschikbare gegevens, aldus de Landelijke India Werkgroep, wijzen er nog steeds op dat de door de Nederlandse werven te bouwen diepzeetrawlers in de aloverbeviste kustwateren van India zullen gaan vissen. Het aandeel van de ambachtelijke vissers in de al sinds 1973 stagnerende totale (zee)visvangst, zal daardoor nog verder teruglopen. De in enkele deelstaten van India bestaande regeling ter reservering van een kuststrook voor de ambachtelijke vissers, worden niet of nauwelijks uitgevoerd. Overigens staan de problemen van de ambachtelijke vissers in India niet op zich. Op het recentelijk in Rome gehouden International Conference of Fishworkers and Their Supporters is o.a. vastgesteld dat het opdringen van de industriële visserij in de kustwateren zal leiden zowel in Azië, Afrika als in Latijns-Amerika tot afnemende vangsten voor de kustvissers, overbevissing en verstoring van het ecosysteem.
LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Hulp aan India

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 1 december 2004