terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Weekblad Schuttevaer, 4-2-1984      


'Ontwikkelingssamenwerking' onwetend over sloopexport

Export binnenvaartkennis lijkt reëler dan export van schepen

door:
Elly van der Klauw

'In Nederland zijn teveel binnenvaartschepen en in de meeste Derde-Wereldlanden hebben ze weinig moderne schepen, dus kunnen onze overtollige schepen best geëxporteerd worden naar de Derde Wereld. Bovendien kan dan een slooppremie uitgekeerd worden, omdat de schepen aan de Nederlandse markt onttrokken worden.'

Zo luidde ongeveer het advies van de Advieskommissie Goederenvervoer.
'Zo makkelijk is het echter niet', meent Gerard Oonk van de Landelijke India Werkgroep. India zou één van de landen zijn waarnaar de Kommissie schepen denkt te exporteren. Ook bij het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking staat men nog niet te trappelen om voor dit idee ontwikkelingsgelden te besteden.

Behoefte
Gerard Oonk: 'Ik kan me de redenering wel voorstellen, maar heeft zo'n land wel behoefte aan onze schepen? Verder zitten er allerlei haken en ogen aan. Is het transport niet te duur, worden er instrukteurs en onderhoudstechnici bijgeleverd en hoe zit het met reserve-onderdelen. In India wees men al eerder het idee af om oude Nederlandse vissersschepen over te nemen. De Indiase overheid wilde toen liever nieuwe trawlers, en samenwerking tussen Nederlandse en Indiase werven, om zelf schepen te bouwen.'
Ook bij het Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking, onderdeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken, staat men vooralsnog huiverig tegenover dit plan. Wat India aangaat, wordt op het moment wel onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor modernisering en uitbreiding van de binnenvaart. Zo worden studies verricht naar het bevaarbaar maken van de rivier de Ganges, naar het uitdiepen van havens en verbetering van havenfaciliteiten en naar de opbouw van de Indiase scheepvaartindustrie.
Tijdens een recent bezoek aan India heeft minister Schoo ook nog naar de mogelijkheden van samenwerking tussen India en Nederland gekeken. In een interview in het dagblad Trouw zei ze dat de samenwerking het Nederlandse bedrijfsleven misschien ook wel voor 20 jaar werk kon opleveren.

Enkele schepen
Op de Voorlichtinisdienst Ontwikkelingssamenwerking denkt men dat het in het kader van samenwerking op binnenvaartgebied niet helemaal ondenkbaar zou zijn als er enkele schepen uit Nederland naar India zouden gaan. Dat kan dan een overgangsfase in de opbouw van een eigen scheepsindustrie zijn.

Maar het zal zeker niet op grote schaal gaan, zoals de Advieskommissie Goederenvervoer hoopt. Eerst moet ook afgewacht worden of binnenvaart in India wel rendabel is, vooral ook met het oog op het snelle dichtslibben van de rivieren. Overigens is er nog geen kontakt geweest tussen de Advieskommissie en dit ministerie.

Men acht de kans ook klein dat ontwikkelingsgelden besteed zullen worden aan export naar andere landen zoals Brazilië, Nigeria of Soedan. Met zo'n land moet een ontwikkelingsrelatie bestaan, daarnaast moeten de Nederlandse schepen geschikt zijn voor die binnenwateren en vooral moet het land ze willen hebben. Meestal is het goedkoper om de schepen ter plaatse te bouwen. Op het moment lijkt het reëler om Nederlandse binnenvaartkennis naar de Derde Wereld te exporteren, bijvoorbeeld in de vorm van samenwerking tussen werven, dan onze oude binnenschepen.

Minister Schoo van Ontwikkelingssamenwerking maakte in december een reis naar India. Daaraan voorafgaand heeft zij overleg gehad met de India-werkgroep, die het hulpbeleid aan India op de voet volgt. De aktiviteiten van de werkgroep in verband met de trawlerleveranties aan India, waarover al eerder in Weekblad Schuttevaer uitvoerig werd bericht, hadden tot gevolg dat het departement na de levering van de eerste negen schepen afzag van de overige acht.

De nog traditioneel met netten opererende vissers zouden hun vangsten in de kustwateren wel kunnen vergeten, als de modern uitgeruste trawlers hun visgebieden zouden bevolken. De Volkskrant meldde onlangs dat het departement erkende dat dit nogal indruiste tegen het uitgangspunt, dat de armste groepen ook wat aan de hulp moeten hebben.
De trawlers zijn nu van de baan, maar het departement heeft wel de studie betaald naar de mogelijkheden voor samenwerking tussen Nederlandse en Indiase werven. Gevolg is dat scheepsbouwer Damen, die destijds op de nominatie stond voor levering van de trawlers, nu onderdelen gaat leveren die in India geassembleerd worden.LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Hulp aan India

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 1 december 2004