terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Utrechts Nieuwsblad, 1-6-1981      Indiase vissers weten "hulp" te voorkomen

door:
Gerard Oonk

Minister De Koning van 0ntwikkelingssamenwerking was van plan India aan 17 garnalen-trawlers te helpen. De traditionele garnalenvissers waren echter erg ongelukkig met dat voornemen, want met de komst van zulke grote schepen blijft er voor hen steeds minder te vissen over. De Landelijke India Werkgroep is ook tegen de levering; Gerard Oonk van de werkgroep schrijft in dit artikel dat hij blij is dat minister De Koning zijn beslissing in elk geval opgeschort heeft. Dat gebeurde nadat de minister op de hoogte was gesteld van de positie van de kleine vissers uit India.
"Indiase vissers hebben last van Nederlandse hulp", dit was de kop van een artikel op deze pagina van 12 mei. Het ministerie van ontwikkelingssamenwerking was van plan 33 miljoen gulden uit te trekken voor de levering van zeventien garnalen-trawlers bestemd voor India. Deze schepen zouden door twee Nederlandse werven gebouwd worden.

Een Indiase overkoepelende organisatie van dertien vissersbonden sprak zich in een open brief aan minister De Koning sterk uit tegen de levering van deze trawlers. Door het inzetten van de boten zou de vangst van de traditionele vissers verder teruglopen en de al bestaande overbevissing van garnalen toenemen.
Wat is er sindsdien gebeurd? Op 19 en 20 mei vond er in New Delhi het jaarlijks overleg plaats over de besteding van de ontwikkelingshulp aan India. Eén van de gesprekspunten was de financiering van de garnalen-trawlers. De Nederlandse delegatie liet tijdens dit overleg aan de Indiase delegatieleden blijken verontrust te zijn over het mogelijk benadelen van de traditionele vissers door de trawler-leveranties. Dit gebeurde op grond van de brief van de vissersbonden en de door de Landelijke India Werkgroep aangedragen gegevens, die verwerkt zijn in de brochure "Blauwe Revolutie in India".
Uiteindelijk is afgesproken dat de Indiase regering rapporten over deze zaak zou opsturen en dat de leverantie van de acht nog niet gecontracteerde trawlers opgeschort zou worden, tot een nader onderzoek door een Nederlandse missie heeft plaatsgevonden.
Een en ander werd schriftelijk bevestigd in een brief van 21 mei van minister De Koning aan de Landelijke India Werkgroep. De minister was van mening dat de werkgroep hem terecht deelgenoot had gemaakt van haar zorgen omtrent de benadeling van de traditionele vissers in India door de levering van de "diepzee"-trawlers. De minister liet verder weten dat van de zeventien "diepzee"-trawlers er reeds negen trawlers gecontracteerd waren en dat deze contracten niet herroepen worden.

"Diepzee"
Opvallend in de brief van de minister is vooral de zin: "Voorts vermeldt u in uw brief dat er sprake zou zijn van garnalen-trawlers, doch vanaf het begin is met India onderhandeld over "deep-sea-trawlers for multi-purpose fishing" (diepzee-trawlers die op meerdere vissoorten kunnen vissen). Ook verder in de brief wordt steeds over diepzee-trawlers gesproken.
Toch zijn het wel degelijk garnalen-trawlers die geleverd worden, zoals blijkt uit het boekje met technische gegevens van één van de Nederlandse werven die deze schepen bouwt, nl. Scheepswerf De Hoop in Hardinxveld-Giessendam. De titel van het boekje is "Specification for shrimp (garnalen) trawlers". Overigens heeft ook het ministerie van ontwikkelingssamenwerking ons eerder geïnformeerd over de levering van garnalen-trawlers.
Dat het om garnalen-trawlers gaat is juist zo belangrijk omdat de garnalen hoofdzakelijk vlak langs de kust te vinden zijn, vanouds het vangstgebied van de traditionele vissers. De term "diepzee"-trawlers wordt als dekmantel gebruikt om het aantal trawlers snel uit te breiden en diverse regeringssubsidies binnen te halen die door de Indiase regering eigenlijk bedoeld zijn om de echte diepzee-visserij te bevorderen.
Echter, ook de Indiase regering weet dat dit geld hiervoor niet gebruikt wordt.
Het is verder interessant te weten dat wij uit betrouwbare bron hebben vernomen dat de levering van trawlers ook bij het bezoek van de delegatie onder leiding van Prins Claus aan India van eind februari/maart van dit jaar aan de orde is geweest. Op het ministerie zou toen gesteld zijn dat men zich het probleem had gerealiseerd en ook niet van plan was het aantal trawlers verder uit te breiden. Overigens zouden delegatieleden toegegeven hebben, dat bij de reeds afgesloten contracten de steun aan de Nederlandse scheepswerven een grotere drijfveer was geweest dan de steun aan de Indiase vissers.
Naast de vissersbonden in India hebben ook diverse organisaties in Nederland een beroep gedaan op de minister om de leverantie van de trawlers stop te zetten en hulp te geven aan de kleinschalige visserij sector. Zo hebben 54 mensen, verbonden aan in totaal twintig groepen en organisaties die zich in Nederland inzetten voor de armste groepen in India een petitie met deze strekking ondertekend.
Verder heeft de voorzitter van de werkgroep Kerk en Ontwikkelingssamenwerking van de Raad van Kerken in Nederland, de heer Koetsier, in een telex van 19 mei aan minister De Koning dringend gevraagd om aandacht te besteden aan de brief van de gezamenlijke Indiase vissersbonden en hun mening zwaar te laten wegen in de besluitvorming over de levering van de trawlers. Deze werkgroep noemt de financiering van de trawlers "een stap welke direct tegen de belangen van de kleine vissers ingaat, en ook duidelijk in strijd is met uw beleid", terwijl volgens dat beleid vooral de armen moeten profiteren van de hulp.
Het is te hopen dat de minister van ontwikkelingssamenwerking de belangen van de zes miljoen mensen tellende visserijgemeenschap in India, bij zijn uiteindelijke beslissing over de trawlers, zwaarder zal laten wegen dan de belangen van de Nederlandse scheepswerven. Dat deze belangen in dit geval niet samengaan is overduidelijk aangetoond. Steun aan de kleinschalige visserij is een goed alternatief voor de levering van trawlers.

Gerard Oonk,
Landelijke India WerkgroepLIW IN 'T NIEUWS

Hulp aan India

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 4 april 2005