terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd door Peace Consumer Foundation, 17-12-2007


Arrestatiebevel voor rapporteurs misstanden kledingindustrie


G-Star verbreekt de banden met het Indiase toeleveringsbedrijfWat gebeurt er nu met de 5000 Indiase werknemers?
Wat gebeurt er met de arrestatiebevelen tegen de Nederlandse en Indiase medewerkers van de Schone Kleren Kampagne?

G-Star heeft op 6 december de banden met het Indiase toeleveringsbedrijf FFI verbroken. Het is onduidelijk wat hierdoor het lot van de 5000 werknemers is. G-Star was namelijk nog de enige grote opdrachtgever. Andere merkkledingbedrijven hadden FFI al eerder de rug toegekeerd. Helaas ontkent G-Star dat er sprake was van misstanden bij FFI, ondanks de vele bewijzen daarvan (zie achtergronden) G-Star verklaart dat het deze beslissing heeft moeten nemen vanwege de onmogelijke situatie waarin het bedrijf was komen te verkeren door de acties van de Schone Kleren Kampagne (SKK) en de Landelijke India Werkgroep (LIW). Alle schuld wordt naar deze twee organisaties geschoven.

Al sinds 2005 is door SKK en LIW geprobeerd om een dialoog te starten die tot de door hen gewenste verbeteringen moesten leiden. Zowel FFI als G-Star hadden daar weinig belangstelling voor. FFI reageerde met sancties tegen personeelsleden die negatieve dinegn zeiden over het bedrijf. G-Star heeft ons inziens nooit echt geprobeerd om de feiten boven tafel te krijgen en haar invloed aan te wenden om tot een betere situatie te komen voor het personeel.

Door nu de banden ineens helemaal te verbreken gebruikt G-Star haar invloedrijke positie niet. Gevreesd moet nu worden voor een massaontslag van het personeel in India. Ook zijn de rechtzaken nog niet van tafel.

De PEACE Consumenten Vereniging wil dat G-Star haar verantwoordelijkheid neemt en er alles aan doet om ervoor te zorgen dat het personeel van FFI aan het werk kan blijven. Ook heeft G-Star een morele verantwoordelijkheid om Indiase kritische werknemers die zijn aangeklaagd, te beschermen. G-Star heeft laten weten dat zij volgende week naar buiten komt met verdere mededelingen. Op dit moment wordt geen verdere informatie verschaft.

PEACE zal aan de directie van G-Star een brief sturen waarin garanties worden gevraagd dat door dit besluit de banen van de 5000 personeelsleden van FFI in India op geen enkele manier in gevaar komen.

Ook zal PEACE van G-Star vragen om al haar invloed aan te wenden om de aanklachten van tafel te krijgen. G-Star dient ook nu haar verantwoordelijkheid te tonen.

Indien de houding van G-Star onbevredigend is zal PEACE niet aarzelen een consumentenactie te starten.

Wat is er aan de hand?

Op 1 december gelastte het 'magistrate court' in Bangalore (India) de arrestatie van acht Nederlandse medewerkers van de Schone Kleren Kampagne, de Landelijke India Werkgroep en internetprovider Antenna.

G-Star: Stop Being A Gag-Star!

G-Star omgedoopt tot GAG Star
["to gag" betekent "de mond snoeren"].

Het arrestatiebevel houdt verband met het verspreiden van berichten over misstanden bij de productie van jeans in de fabriek van Fibres and Fabrics International Pvt. Ltd. (FFI) en dochteronderneming Jeans Knit Pvt. Ltd. (JKPL). Het gerechtshof heeft het Indiase ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd een arrestatiebevel uit te vaardigen en om uitlevering van de Nederlanders te vragen.

Wat is er aan de hand?

Eind 2005 informeerden de SKK (Schone Kleren Kampagne) en de LIW (Landelijke India Werkgroep) G-Star over misstanden bij haar toeleverancier FFI/JKPL. Toen G-Star weigerde om zich voldoende in te spannen om de problemen op te lossen, lanceerden de SKK en LIW in mei 2006 een publieks campagne. Ondanks dat verschillende partijen een aantal van de oorspronkelijke aantijgingen bevestigd hebben, houdt G-Star nog steeds vol dat er geen grond is voor de geuite beschuldigingen (zie het Engelstalige rapport van Fair Wear Foundation op: www.fairwear.nl/).

De vermeende misstanden kwamen aan het licht toen een Indiase vakbond, de Garment and Textile Workers Union (GATWU), interviews hield met werknemers van de fabriek. Daaruit bleek dat seksuele intimidatie, geweld en onbetaald overwerk aan de orde van de dag zijn in de fabriek.

De duizenden Indiase werknemers, afkomstig uit de lagere kasten worden volgens het rapport onderbetaald en mishandeld. Als zij hun produktiequota niet halen, worden ze volgens de onderzoekers geregeld uitgescholden, geschopt en geslagen. Omdat de fabrieksnormen onrealistisch hoog zijn, moet er dagelijks extra worden gewerkt. Maar die overwerkuren worden niet uitbetaald.

Het werk is daarnaast zwaar, vies en onveilig. Vrouwen krijgen minder betaald dan mannen voor hetzelfde type werk. Lonen verschillen van persoon tot persoon omdat collectieve onderhandelingensovereenkomsten ontbreken, en de meeste salarissen zijn te laag om in de bestaansbehoeften te voorzien. Wie lid is van een vakbond, loopt het risico te worden ontslagen. Kritische werknemers zouden na de nachtdienst buiten de fabrieksmuren door knokploegen in elkaar zijn geramd.

De Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep hebben G-Star aangesproken op haar verantwoordelijkheid voor de zeer problematische arbeidsomstandigheden bij FFI en JKPL.

In februari 2007 heeft de Indiase rechter een spreekverbod opgelegd aan een aantal Indiase organisaties waar de Schone Kleren Kampagne (SKK) en de Landelijke India Werkgroep mee samenwerken. Het is de Garment and Textile Workers' Union (GATWU), Women Garment Workers Front (Munnade), Civil Initiative for Peace & Development (CIVIDEP) en de New Trade Union Initiative (NTUI) verboden om de SKK/LIW informatie te geven over de arbeidssituatie in Fibre & Fabrics International (FFI) en Jeans Knit Pvt. Ltd. (JKPL).

G-Star veroordeelde publiekelijk de beslissing van het gerechtshof in Bangalore om het spreekverbod van de lokale organisaties te verlengen. Dit omdat het spreekverbod de controle op de arbeidsomstandigheden bij FFI/JKPL zou bemoeilijken. In haar verklaring van 19 februari 2007 noemt G-Star het spreekverbod een belemmering voor toekomstige controle van de arbeidsomstandigheden bij FFI/JKPL.

In april 2007 nam G-Star deel aan een gezamenlijke oproep van kledingmerken en Multi Stakeholder Initiatieven aan FFI/JKPL om met GATWU in dialoog te gaan en problemen op het gebied van arbeidsomstandigheden op te lossen.
Toen FFI weigerde de gevraagde stappen te ondernemen hielden andere kledingmerken hun relatie met FFI nog eens kritisch tegen het licht. G-Star kwam echter in juni 2007 met de verbazingwekkende mededeling dat het het auditbureau SGS had opgedragen om een controle in de fabriek uit te voeren waarin vakbondsvrijheid zou worden 'bewezen'.

De Schone Kleren Kampagne en alle andere betrokkenen in de zaak, inclusief ETI, FWF, SAI en een aantal kledingmerken, zijn van mening dat het spreekverbod voor plaatselijke vakbonden en arbeidersorganisaties het onmogelijk maakt om vast te stellen dat de fabriek de vrijheid op vakbondsvrijheid respecteert.

Bovendien is er bewijs dat arbeiders van tevoren zijn ge´nstrueerd en staat de onafhankelijkheid van SGS ter discussie, aangezien dit bedrijf betrokken is geweest bij de afgifte van het omstreden SA8000 certificaat van de fabriek (dat later weer werd ingetrokken).

G-Star stelt nu dat het rapport aantoont dat er in de fabriek van FFI/JKPL vakbondsvrijheid bestaat, maar weigert het rapport publiek beschikbaar te maken.

In een laatste poging om G-Star haar verantwoordelijkheid te laten nemen namen Amnesty International (Nederland), de FNV en OxfamNovib contact op met G-Star en overtuigden het bedrijf van de noodzaak om FFI/JKPL te bewegen de rechtszaak tegen de plaatselijke en internationale arbeidsrechtenorganisaties in te trekken.

FFI/JKPL weigerde echter om met de organisaties te spreken en verklaarde dat het niet van plan is om de aanklacht in te trekken. Amnesty International, FNV and OxfamNovib zijn van oordeel dat de Nederlandse regering en G-Star onmiddellijk actie moeten ondernemen en druk uit moeten oefenen op FFI/JKPL om alle rechtszaken tegen arbeidsrechtenorganisaties terug te trekken.

G-Star daarentegen is van mening dat het 'in het belang van de arbeiders' is om de relatie met FFI voort te zetten, maar ziet daarbij over het hoofd dat de arbeiders recht hebben op een volwaardige baan met bijbehorende fundamentele arbeidsrechten.

De FNV concludeert dat G-Star zowel de internationale standaarden over vakbondsvrijheid als haar eigen gedragscode schendt.
Na de dagvaarding is nu dus op 1 december door de Indiase rechtbank een Internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen acht Nederlandse medewerkers van de Schone Kleren Kampagne, de Landelijke India Werkgroep en internetprovider Antenna.

Meer informatie op de websites van de Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep:
http://www.schonekleren.nl/bedrijven/gstar.htm
http://www.indianet.nl/ffi.html

Eisen aan G-Star

De PEACE Consumenten Vereniging ondersteunt de oproep van de Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep aan G-Star om:

  • Alle toekomstige bij FFI/JKP te plaatsen orders, inclusief de reeds geplande, afhankelijk te maken van het terugtrekken van alle juridische procedures tegen plaatselijke en internationale organisaties en personen.
    Daarnaast moet er een begin van een dialoog komen waarin de arbeidsrelaties en problemen rond arbeidsomstandigheden besproken worden. Het is belangrijk dat G-Stars' stappen niet ongewild de mensen schaadt die juist van haar maatschappelijk verantwoorde inkoopbeleid zouden moeten profiteren.
    Daarom moet G-Star een coherente exit-strategie ontwikkelen waarin opgenomen is dat voor FFI/JKPL bestemde orders in de omgeving van de fabriek van FFI/JKPL geplaatst worden en waarbij er gezorgd wordt dat hierbij ook voor de arbeiders van FFI/JKPL werk zal zijn. Bij een dergelijke exit-strategie hoort ook een publieke verklaring dat het verplaatsen van de orders het directe gevolg is van de (juridische) acties van FFI/JKPL.
  • Het bovenstaande onmiddellijk en op transparante wijze aan FFI/JKPL mee te delen, waarbij onderstreept wordt dat van FFI/JKPL verwacht wordt dat ze onmiddellijk een brede en duurzame dialoog aangaat met ten minste GATWU, Cividep, Munnade en NTUI, met als doel het normaliseren van de arbeidsverhoudingen en het oplossen van mogelijke problemen op het gebied van arbeidsomstandigheden, zowel nu als in de toekomst.
  • Op transparante wijze aan FFI/JKPL mee te delen dat de omstandigheden in de fabriek alleen in overeenstemming met de gedragscode van G-Star gebracht kunnen worden als het recht op vakbondsvrijheid daadwerkelijk wordt ge´mplementeerd. Implementatie van het recht op vakbondsvrijheid betekent ook dat alle vakbonden in de gelegenheid worden gesteld om zich op de werkvloer te organiseren, ongeacht of de vakbond FFI/JKPL welgevallig is. Ook dient FFI/JKPL af te zien van maatregelen die het daadwerkelijk ontplooien van vakbondsactiviteiten hinderen. Om het recht op vakbondsvrijheid daadwerkelijk te kunnen implementeren dient ook de klacht van FFI/JKPL tegen GATWU, NTUI, Cividep, Munnade and CCC Task Force Tamil Nadu ingetrokken te worden.
  • Een publieke verklaring af te geven dat het nemen van juridische stappen tegen arbeidsrechtenorganisaties die melding maken van schendingen van arbeidsrechten niet in overeenstemming is met de door G-Star gewenste implementatie van vakbondsvrijheid.
  • Geen 'social audits' bij FFI/JKPL uit te voeren zolang juridisch stappen van de zijde van FFI/JKPL er voor zorgen dat GATWU, Cividep, Munnade en NTUI niet kunnen worden geconsulteerd.


een groot deel van de tekst is overgenomen van de website van de SKK


terug LIW in de pers Schone Kleding HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 4 januari 2008