terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd door: Schone Kleren Kampagne, 19-4-2005      

MET UPDATES      

Grote Europese bedrijven opdrachtgevers van ingestorte fabriek in Bangladesh

door:
Schone Kleren Kampagne

De Schone Kleren Kampagne heeft bevestigd gekregen dat een aantal grote, in Europa gevestigde kledingbedrijven hun productie uitbesteedden aan de fabriek in Bangladesh die in de vroege ochtend van maandag 11 april is ingestort. Het dodental in dit drama blijft stijgen en is inmiddels opgelopen tot 75. Het merendeel van de arbeiders is nog steeds vermist en slechts 84 arbeiders zijn levend uit het puin bevrijd.
Schattingen van het aantal arbeiders dat op het moment van de ramp in de fabriek aanwezig was variëren van 200 tot 400.


De fabriek, Spectrum Sweater Ltd, gevestigd in Savar, een industriegebied ten noordwesten van Dhaka, stortte maandagnacht om ongeveer 1 uur in en beschadigde daarbij ook het aangrenzende Shariar Fabrics Ltd. Ondeugdelijk ontwerp en bouw worden als voornaamste oorzaken genoemd. Een onderzoek naar de precieze oorzaak van het instorten van de negen verdiepingen tellende (op moerasland gebouwde) fabriek is nog gaande. Het is nog onduidelijk of de fabriek wel over een vergunning van het Ministerie van Arbeid beschikte om nachtdiensten te draaien. Er is zeker sprake van overtreding van de arbeidswet van Bangladesh die het verbiedt vrouwen op een dergelijk tijdstip te laten werken. Lokale vakbonden eisen onmiddellijke arrestatie en vervolging van de fabriekseigenaren op grond van strafbare nalatigheid.

De Schone Kleren Kampagne betreurt dit nodeloze verlies van levens en doet een beroep op overheidsinstanties en betrokken bedrijven op korte termijn te zorgen voor reddings- en herstelwerkzaamheden en schadeloosstelling. Op lange termijn moeten zij er garant voor staan dat een dergelijke afwendbare tragedie niet nog eens plaatsvindt.

De Schone Kleren Kampagne heeft van veschillende bronnen vernomen dat het Spaanse Zara (Inditex groep), het Franse Carrefour, de Belgische Cotton Group, de Duitse bedrijven Steilmann en Neckermann, en het Nederlandse Scapino hun kleding door Spectrum Sweater hebben laten produceren.

Naar aanleiding van deze tragedie heeft de Schone Kleren Kampagne in overleg met partner organisaties in Bangladesh de volgende kwesties vastgesteld die navolging vereisen:

1. Passende hulp en schadeloosstelling
Bedrijven die hun goederen van deze fabriek betrokken moeten ondersteuning verlenen zodat degenen die betrokken zijn bij de reddings- en herstelwerkzaamheden over alle middelen kunnen beschikken die nodig zijn om overlevenden en doden uit het gebouw te halen. Bedrijven dienen garant te staan voor schadeloosstelling van 200,000 taka (ongeveer 2,443 euro) voor de nabestaanden en 50,000 taka voor de gewonde slachtoffers.
Tevens dienen zij te zorgen voor medische behandeling. Vakbonden eisen ook onmiddellijke betaling van lonen, inclusief overwerk, die arbeiders nog te goed hadden. De Schone Kleren Kampagne verzoekt de bedrijven contact op te nemen met lokale organisaties om meer informatie in te winnen over deze eisen. Organisaties als de National Garment Workers Federation (NGWF), de Bangladesh Independent Garment Workers' Union Federation (BIGUF), en de Bangladesh Textile and Garment Workers League (BTGWL).

2. Volledig, onafhankelijk en transparant onderzoek
Met behulp van betrouwbare, lokale belanghebbenden dient een grondig onderzoek plaats te vinden naar de oorzaken van het instorten van de fabriek. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de ramp moeten worden berecht. Als onderdeel van een dergelijk onderzoek moet ook worden gekeken naar de nalatigheid van respectievelijk de overheid, de Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), de Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) en de bedrijven die opdrachten verstrekken aan de fabriek met betrekking tot het voorkomen, ontdekken of verhelpen van overtredingen van bouwvoorschriften en arbeidswetten. Veel van de Europese bedrijven die hebben laten produceren bij Spectrum Sweaters hebben gedragscodes aangenomen waarin arbeidsnormen zijn opgenomen, inclusief het recht op een veilige en gezonde werkplaats. Zij beweren hun toeleveranciers regelmatig te controleren op de naleving van deze richtlijnen. Deze controle heeft duidelijk onvoldoende plaatsgevonden met als dramatisch gevolg de dood van de veelal jonge vrouwen en mannen. De bedrijven moeten hun auditrapporten van deze fabriek openbaar maken. De BGMEA moet hetzelfde doen met rapporten over haar brandveiligheidsprogramma bij Spectrum Sweaters. Het onderzoek moet een volledige lijst opleveren van degenen die zijn omgekomen bij de fabrieksramp. Alle onderzoeksresultaten moeten openbaar worden gemaakt.

3. Directe structurele maatregelen ter voorkoming van soortgelijke gebeurtenissen in de toekomst
Het instorten van de Spectrum fabriek is de zoveelste tragedie in kledingfabrieken in Bangladesh waar de nalatigheid bij het in praktijk brengen van veiligheidsvoorschriften heeft geleid tot de dood van kledingarbeiders (53 doden in 2000 bij Choudury Knitwear, 24 doden in 2001 bij Maico Sweater, negen doden in 2004 bij Misco Supermarket, 23 doden bij Shan Knitting in 2005). De Schone Kleren Kampagne vreest dat het steeds meer een geaccepteerd feit wordt dat arbeiders omkomen bij de productie van goedkope kleding voor de Westerse markt; dit is schandelijk. Het is daarom noodzakelijk dat de bedrijfstak en overheidsinstanties (op lokaal en internationaal niveau) direct gezamenlijke initiatieven ontplooien ter bestrijding van de veiligheidsproblemen die de kledingindustrie in Bangladesh teisteren. Daarin moet behalve een structurele inspectie van gebouwen die uit meerdere verdiepingen bestaan, ook de ontwikkeling van methodes om gebouwen te inspecteren worden opgenomen. De Schone Kleren Kampagne beveelt aan dat een onafhankelijk internationaal toezichthoudende commissie/programma wordt opgezet met als taak onderzoek van veiligheidsvoorschriften m.b.t. gezondheid en veiligheid en naleving ervan (inclusief maatregelen m.b.t. noodsituaties). Zo'n commissie/programma moet bestaan uit mensen die deskundig zijn op het gebied van bouwkunde, gezondheid en veiligheid, en internationale arbeidsnormen in de kledingindustrie. Hierbij moeten niet alleen technische zaken aan de orde komen, maar ook zaken als de toegang van arbeiders tot veilige kanalen via welke zij hun ongerustheid aan hun werkgevers kunnen uiten over onderwerpen als gezondheid en veiligheid. De commissie moet voor meerdere jaren worden aangesteld om er zeker van te zijn dat hun aanbevelingen daadwerkelijk in praktijk worden gebracht.

De vakbonden en NGOs die in het Schone Kleren Kampagne netwerk actief zijn zullen deze zaak blijven volgen. Via www.schonekleren.nl en de internationale website van de Schone Kleren Kampagne www.cleanclothes.org volgen regelmatige updates en oproepen tot acties ter ondersteuning van pogingen om bedrijven ertoe aan te zetten hun verantwoordelijkheid te nemen m.b.t. de arbeidsomstandigheden waaronder kleding wordt geproduceerd.

Neem voor meer informatie over Spectrum Sweater ramp contact op met:
Schone Kleren Kampagne
Tel: 020-4122785
E-mail: info@schonekleren.nl

De Schone Kleren Kampagne is een internationaal netwerk van vakbonden en NGOs dat als doel heeft verbetering van arbeidsomstandigheden in de internationale kledingindustrie.Update over Spectrum sweater:

(26 april 2005)

Op 11 april stortte Spectrum Sweater, een kledingfabriek in Savar in Bangladesh, in met als gevolg vele doden en gewonden. Spectrum Sweater produceerde voor grote Europese merken zoals Zara, Carrefour, Karstadt Quelle, de Cotton Group, Steilmann, Neckermann en Scapino. Hieronder leest u meer nieuws over de tragedie, de reactie van bedrijven en aanvullende eisen die opgevolgd dienen te worden. De inspanningen van de Schone Kleren Kampagne om deze bedrijven ertoe aan te zetten hun verantwoordelijkheid te nemen in deze ernstige zaak hebben duidelijk effect gehad. Om te bereiken dat tegemoet wordt gekomen aan de eisen van de arbeiders en hun organisaties in Bangladesh is echter aanhoudende druk nodig.

Na de instorting van de fabriek op 11 april hebben in Bangladesh enkele massale protesten plaatsgevonden om uiting te geven aan de woede over de fabrieksramp in Savar en om de noodzaak te benadrukken van voortdurende aandacht voor de vele ermee samenhangende problemen. Meer acties zijn in voorbereiding.

DE SITUATIE VOORAFGAAND AAN DE INSTORTING

Bovenop berichten over schendingen op het gebied van overwerk, is de Schone Kleren Kampagne inmiddels door verschillende bronnen geïnformeerd dat Spectrum Sweater reeds voor de instorting veel arbeidswetten en gedragscodes heeft overtreden. Dit betrof talrijke veiligheidkwesties. De Schone Kleren Kampagne benadrukt bij deze nogmaals dat de ineenstorting van de fabriek mogelijk voorkomen had kunnen worden als de problemen met betrekking tot de veiligheid van dit gebouw grondig en op tijd zouden zijn aangepakt. Zo had het onnodig verlies van veel levens kunnen worden voorkomen.

Een aantal van de gerapporteerde overtredingen van Spectrum Sweater:

  • Drie dagen voor de instorting is een arbeider overleden aan brandwonden opgelopen door heet water van een boiler in de fabriek.
  • Drie maanden voor de ramp is een arbeidster ernstig gewond geraakt toen ze werd geëlektrocuteerd doordat haar kleding verstrikt raakte in bedrading. Zij verblijft nog in het ziekenhuis.
  • Het niet uitbetalen van het minimumloon (dit betekent onmiskenbaar lonen die ver onder het bestaansminimum liggen). Volgens de berichten bedroegen de lonen bij Spectrum Sweater slechts 700 taka (ongeveer 10 Euro) per maand. Het minimumloon bedraagt 930 taka, een bedrag dat sinds 1995 niet is verhoogd en dat ver beneden het bestaansminimum ligt.
  • Overtreding van het recht op één vrije dag per week. Arbeiders van Spectrum Sweater werkten volgens de berichten zeven dagen per week. In Bangladesh respecteren steeds meer fabrieken het wettelijke recht van arbeiders op één vrije dag per week (vrijdag, de Islamitische dag van de rust). Bij Spectrum Sweater werd deze wet echter structureel overtreden.
De Schone Kleren Kampagne stelt niet alleen vast dat lokale overheden tekortschoten bij het controleren van de veiligheid bij Spectrum Sweater, maar ook dat de bedrijven die hun productie uitbesteden aan deze fabriek, hebben nagelaten om de ernstige problemen bij Spectrum aan het licht te brengen en op te lossen. Wel beweren al deze bedrijven (waaronder Zara, Karstadt Quelle, Carrefour en Cotton Group) dat zij over beleid en procedures beschikken om naleving van arbeidsnormen bij toeleveranciers te controleren.

AANVULLENDE EISEN

De drie belangrijkste eisen die de Schone Kleren Kampagne op 15 april formuleerde gelden nog steeds [voeg hier een weblink in]: reddingswerkzaamheden, hulp en schadeloosstelling, grondig, onafhankelijk en transparant onderzoek naar de oorzaak van de ramp, gevolgd door structurele oplossingen om een dergelijke tragedie in de toekomst te voorkomen. Daarbij moet worden gedacht aan inspectieprogramma’s voor gebouwen en het opzetten van een internationale toezichthoudende commissie om relevante aanbevelingen te ontwikkelen en door te voeren. Op basis van nieuwe informatie van partners in Bangladesh worden daar de volgende eisen aan toegevoegd:

  • Uitbetaling van achterstallige lonen van maart en april.
  • Uitbetaling van lonen voor overwerk in februari, maart en april.
  • Arbeidszekerheid, inclusief beloning en schadeloosstelling voor de overlevende arbeiders.
  • Een dialoog tussen de lokale stakeholders (BIGUF, NGWF, BTGWL en Karmojibi Nari) over alle eisen, met inbegrip van de hoogte van de schadeloosstelling. Sommige organisaties eisen een hogere schadeloosstelling dan op 15 april werd voorgesteld (tot een miljoen taka voor de families van de omgekomen arbeiders).
  • De Schone Kleren Kampagne en haar partners blijven verontrust over het feit dat andere gebouwen in de omgeving van Spectrum Sweater het risico lopen in te storten door soortgelijke gebrekkige constructies. Het gebied is vatbaar voor overstromingen. Bedrijven die hun productie uitbesteden in dit gebied (en in overeenkomstige pas ontwikkelde gebieden) worden dringend verzocht onmiddellijk contact op te nemen met hun toeleveranciers om te bepalen of hun vestigingen goed (en met wettelijke toestemming) zijn gebouwd en of hun arbeiders risico’s lopen op hun werkplek.
REACTIES VAN KOPERS

Toen de Schone Kleren Kampagne contact opnam met Carrefour, weigerde dit bedrijf aanvankelijk actie te ondernemen en zelfs om reddingswerk te ondersteunen. Na herhaaldelijke druk ging het bedrijf er uiteindelijk mee akkoord om contact op te nemen met twee organisaties die zij in Bangladesh kennen. Eén daarvan is een organisatie voor vrouwenrechten (Karmojibi Nari) die nauw samenwerkt met de Schone Kleren Kampagne. Op zaterdag 23 april berichtte Karmojibi Nari echter dat zij nog steeds geen contact hadden gehad met Carrefour. Carrefour beweert regelmatig audits te hebben laten uitvoeren bij Spectrum Sweaters en dat alles in orde was. De Schone Kleren Kampagne merkt opnieuw op dat de geloofwaardigheid van deze audits in twijfel moet worden getrokken; niet alleen met betrekking tot de omstandigheden die hebben geleid tot de instorting, maar ook met betrekking tot de ernstige schendingen zoals die hierboven werden vermeld.

Na contact met de Schone Kleren Kampagne beloofde Zara onmiddellijk hulp te bieden via de Rode Halve Maan en is daarnaast de dialoog aangegaan over andere actie voorstellen van de Schone Kleren Kampagne. Er zijn tot nu toe echter geen concrete toezeggingen gedaan met betrekking tot een follow-up.

Uit nader onderzoek door de Schone Kleren Kampagne naar uitbesteding aan Spectrum Sweater is gebleken dat sommige van de bedrijven (het Duitse Neckermann en het Nederlandse Scapino) hun orders bij deze fabriek plaatsten via het bekende Duitse handelshuis Karstadt Quelle. Deze merken behoren samen met Zara, Cotton Group en Steillmann tot de pas opgerichte Business Social Compliance Initiative (BSCI). De BSCI is een door de industrie gecontroleerde monitoring initiatief van gedragscodes dat tot doel heeft de uitvoering van audits te harmoniseren door uitsluitend te werken met door SA 8000 goedgekeurde auditors en door auditverslagen toegankelijk te maken voor deelnemende leden. De BSCI beweert op haar website een ‘betere tenuitvoerbrenging van de code te bieden dan iedere ander initiatief’. Tot dusver lijkt echter geen van de aangesloten merken waarmee de Schone Kleren Kampagne contact heeft opgenomen, over informatie te beschikken omtrent de omstandigheden bij Spectrum Sweater.

De BSCI-merken hebben 21 april in Brussel een gezamenlijk spoedoverleg georganiseerd waar de ramp bij Spectrum werd besproken. Bij een deel van dit overleg was een afgevaardigde van de Schone Kleren Kampagne aanwezig om de actievoorstellen toe te lichten.

Na dit overleg legde de BSCI een verklaring af waarin zij beloofde in de eerste week van Mei afgevaardigden te sturen naar Dhaka om meer duidelijkheid over de situatie te verkrijgen. In dezelfde verklaring committeerde de BSCI zich eraan om samen te werken met lokale stakeholders en ook om in overleg met hen te beslissen welke verdere maatregelen moet worden genomen om een dergelijke tragedie in de toekomst te voorkomen. De Schone Kleren Kampagne vindt het bemoedigend dat de BSCI zo’n onderzoeksmissie organiseert, maar benadrukt tegelijkertijd dat een onafhankelijk onderzoek en follow-up programma nog steeds erg belangrijk is. De Schone Kleren Kampagne roept de BSCI en haar deelnemende merken op om in te gaan op de eerdere eisen van de Schone Kleren Kampagne en haar partners in Bangladesh en ook om samen te werken met andere merken en initiatieven die deze belangrijke kwesties op een zinvolle manier proberen aan te pakken. De Schone Kleren Kampagne begrijpt niet waarom de BSCI merken niet direct een concretere toezegging kan doen aangaande de drie eisen met betrekking tot hulp en schadeloosstelling, onafhankelijk en transparant onderzoek en een lange termijn follow-up.Update over Spectrum sweater:

(17 mei 2005)

Update rond het instorten van de Spectrum Sweater fabriek in Bangladesh:

BENGAALSE KLEDINGARBEIDERS LEVEND BEGRAVEN
Protest houdt aan zolang bedrijven in gebreke blijven arbeiders te helpen

Sinds de laatste update van 26 april is het aantal doden opgelopen tot 74. Veel werknemers zijn nog vermist en liggen bedolven onder het puin van Spectrum Sweater, de kledingfabriek die op 11 april instortte.

In het fabrieksgebouw in Savar, een industriestad ten noordwesten van Dhaka, waren zowel Spectrum Sweater Ltd als Shahriar Fabrics Ltd gehuisvest. Verschillende bekende Europese merken zoals Zara, Carrefour en Karstadt Quelle lieten hun producten in die fabriek maken. Via Karstadt Quelle plaatsten ook bedrijven als Neckermann en Scapino hun orders bij deze fabriek. Vakbonden en arbeidsgroeperingen in Bangladesh en de Schone Kleren Kampagne roepen de betrokken bedrijven en overheden op om actie te ondernemen. Zie voor meer informatie: www.schonekleren.nl.

Na de 1 mei demonstraties die door verschillende vakbondsfederaties in Bangladesh werden georganiseerd, houden de protesten aan. De NGWF (National Garment Workers Federation) organiseerde een menselijke ketting waaraan 52 Spectrum arbeiders en familieleden van de doden en gewonden aan deel namen. Op 6 mei werd er in Dhaka symbolisch een hongerstaking van één uur gehouden door kledingarbeiders. Vrouwenorganisaties bereiden meer protesten voor zolang de overheid hun eisen niet inwilligt. Op 30 april organiseerde Karmojibi Nari (een organisatie voor vrouwenrechten) een demonstratie waar 2000 kledingarbeiders aan deelnamen. Onder de deelnemers was ook een moeder van twee arbeiders die zijn omgekomen door de instorting van de Spectrum fabriek. Zij riep de demonstranten op om ervoor te zorgen dat de overheid actie onderneemt naar aanleiding van deze tragedie en dat zij die verantwoordelijk zijn voor de ramp moeten worden berecht.

Het laatste nieuws is dat de in hechtenis genomen fabriekseigenaar Shahriar Saeed en Altaf Fakir, één van de directeuren van Spectrum, op 8 mei voor de rechter verschenen om borgtocht aan te vragen. Advocaten vochten met succes dit verzoek aan: de rechter stelde de zitting uit tot 12 mei en stuurde de twee mannen naar de gevangenis. Deze uitspraak (ondanks een lange rij aan dodelijke ´incidenten´ in kledingfabrieken, hoofdzakelijk als gevolg van brand, maar waarvoor tot nu toe nog geen één fabriekseigenaar schuldig is bevonden) wordt gezien als ´een stap voorwaarts´, aldus Amirul Haque Amin van de NGWF. De NGWF had 39 leden in de Spectrum fabriek en was één van de organisaties die een advocaat inhuurde om het verzoek voor een borgtocht aan te vechten.

Terwijl arbeidersorganisaties actief zijn, is de Schone Kleren Kampagne uitermate teleurgesteld dat zij op 10 mei moest vernemen dat de BSCI (Business Social Compliance Initiative) missie naar Bangladesh is uitgesteld. Oorspronkelijk stond deze missie voor de eerste week van mei gepland. Aanvankelijk bestond er al weerstand van de bedrijven om de arbeiders te helpen, nu gevolgd door dit uitstel. De BSCI heeft ons verteld dat zij een klein Duits adviesbureau gevestigd in Bangladesh heeft gecontracteerd om een fact-finding onderzoek te doen, inclusief het consulteren van lokale arbeidersgroepen, en dat zij hun missie willen uitvoeren als dit onderzoek eind deze maand is afgerond. De BSCI bedrijven willen om die reden hun missie naar Bangladesh pas in juni op zijn vroegst laten plaatsvinden. De Schone Kleren Kampagne roept de betrokken bedrijven op direct contact op te nemen met de arbeiders en hun organisaties om de eisen van 15 april te bespreken, en is verontwaardigd dat BSCI leden klaarblijkelijk pas twee maanden na de ramp naar Bangladesh zullen gaan. Dit terwijl arbeiders en hun families zich in een extreem moeilijke situatie bevinden. De BSCI bedrijven en de andere merken slagen er niet in om te garanderen dat de arbeiders die hun producten maakten hulp en compensatie ontvangen, één van de drie eisen die de Schone Kleren Kampagne in overleg met partnerorganisaties in Bangladesh op 15 april vaststelden. Overlevenden van de Spectrum en Shahriar fabriek zitten momenteel zonder werk en hebben hoge medische en andere kosten. Deze arbeiders en hun families moeten financiële ondersteuning krijgen, nieuw werk en training. Ook hebben ze recht op uitbetaling van achterstallig loon en betaling van gemaakte overuren – arbeiders rapporteren achterstallig loon voor verschillende maanden. De Schone Kleren Kampagne zal haar inspanningen intensiveren om de bedrijven ertoe aan te zetten onmiddellijk te reageren en te stoppen met tijdrekken terwijl de arbeiders in een verschrikkelijke situatie verkeren.

Arbeiders rapporteren dat de BGMEA (Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association) sommige families van overleden arbeiders 100.000 taka betaald heeft, een bedrag dat wezenlijk lager is dan het bedrag waar vakbonden en arbeidersgroepen voor pleiten. De BGMEA heeft publiekelijk kenbaar gemaakt dat zij weigert compensatie te betalen aan de gewonde arbeiders, die in sommige gevallen zelf moeten betalen voor medische behandeling. In een artikel in de krant The Daily Star staat dat sommige arbeiders verlamd zijn geraakt of ledematen hebben moeten laten amputeren als gevolg van de zware machines die op hen zijn gevallen toen het gebouw instortte. Hoewel publieke autoriteiten en andere groeperingen van start (zijn ge)gaan met onderzoek, is er van een volledig, onafhankelijk en transparant onderzoek (de tweede eis) nog geen sprake. The Daily Star rapporteert dat de manier waarop sommige onderzoeken worden uitgevoerd doen vermoeden dat het niet onpartijdig en transparant is.

De RAJUK (Dienst Bouwtoezicht) houdt de vier eigenaren en de drie bouwingenieurs verantwoordelijk voor de instorting van het gebouw. De Fabrieks en Organisatie Inspectie-afdeling diende een klacht in bij de rechtbank op 16 april in Dhaka. Daarbij werd de Arbeiders Compensatie Wet uit 1923 (Workers´ Compensation Act) aangevoerd waardoor slechts 21.000 taka werd geclaimd als compensatie voor 44 dode arbeiders. De haast waarmee deze zaak was ingediend, de keuze van de wet waaronder deze zaak diende en het (laag) aangevoerde aantal doden, doen vermoeden dat pogingen worden ondernomen om te verzekeren dat de eigenaren minder schuld krijgen toebedeeld en onder verzachtende omstandigheden door de overheid worden berecht voor hun rol in deze tragedie.

De meeste bedrijven die productie uitbesteedden aan de fabriek hebben verklaard dat zij geen opdracht hebben gegeven om de fabriek te inspecteren. Eén bedrijf, Carrefour, heeft dat wel gedaan, maar het audit rapport is nog niet openbaar gemaakt. De BGMEA heeft haar eigen inspectie uitgevoerd, maar heeft de resultaten niet publiek gemaakt. Arbeiders wisten dat er structureel problemen waren in de fabriek, bijvoorbeeld dat de uitrusting van de fabriek veel te zwaar was voor een fabrieksvloer, dat er kokend water gelekt is uit een verfmachine waardoor een arbeider is overleden als gevolg van brandwonden, en dat een arbeider ernstig gewond is geraakt toen ze werd geëlektrocuteerd door contact met bedrading. In een rapport van arbeiders (Worker Report 16), vertelt een arbeider dat de hoofduitgang op slot zat toen zij probeerden te ontsnappen toen het gebouw instortte. In een ander rapport (Worker Report 20) vertellen getuigen dat alleen bakstenen en zand zijn gebruikt om het gebouw te funderen. Deze voorbeelden tonen een verontrustend patroon aan van het negeren van veiligheidsmaatregelen, het achterhouden van informatie en een voorspiegelen van een vals beeld rondom de oorzaken van het instorten van de fabriek.

Interviews met de arbeiders wijzen uit dat er geen enkel betrouwbaar getal is te geven van het precieze aantal doden, gewonden en vermiste personen. Het geschatte aantal doden varieert van 60 tot 74 en er zijn geen gegevens bekend over het aantal vermisten dat nog steeds onder het puin bedolven ligt. Tot nu toe is er nog geen enkele reactie gekomen betreffende directe structurele maatregelen om soortgelijke ongelukken in de toekomst te kunnen voorkomen. Lokale vakbonden hebben voorgesteld om een tripartiete commissie te vormen waarin de BGMEA, overheid en vakbonden vertegenwoordigd zijn om advies uit te brengen over arbeidsomstandigheden in kledingfabrieken in Bangladesh.

De Schone Kleren Kampagne zal, samen met partners in Bangladesh, de druk op de betrokken bedrijven opvoeren, de inspanningen documenteren en informatie direct afkomstig van de arbeiders verzamelen. We houden ons netwerk op de hoogte zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn en indien nodig oproepen tot actie.
terug

LIW IN 'T NIEUWS

Schone Kleding

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 18 mei 2005