terug

Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Schoon Genoeg, april 2004
Schoon Genoeg is een uitgave van de Schone Kleren Kampagne 

Campagne Schone Kleren Gemeente slaat aan

Schone dienstkleding

door:
Jupijn Haffmans
De campagne Schone Kleren Gemeente die gemeenten aanspoort schone dienstkleding in te kopen, lijkt in een stroomversnelling te komen. Leusden maakt zonder dat ze het daar wisten kans de eerste Schone Kleren Gemeente van Nederland te worden. Utrecht en Amsterdam volgen.

Gemeentebedrijven kopen elk jaar voor veel geld bedrijfskleding in. Denk bijvoorbeeld aan vervoersbedrijven, plantsoendiensten, reinigingsdiensten en de brandweer. Het is vaak onduidelijk waar die dienstkleding wordt gemaakt. Daardoor is het moeilijk te achterhalen of de kleding onder goede arbeidsomstandigheden is vervaardigt met inachtneming van het milieu. Daarom heeft SKK vier jaar geleden voor het eerst gemeenten benaderd met de vraag of ze wat voelden voor het Schone Kleren Gemeente-project. Gemeenten kunnen een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van duurzame consumptie door bij het inkoopbeleid naleving van arbeidsnormen te eisen van hun leveranciers. De doelen en activiteiten van het Schone Kleren Gemeente-project (SKG) sluiten nauw aan bij de discussie over maatschappelijk verantwoord ondernemen en de rol van de overheid daarin. Tien gemeenten sloten zich al vrij snel bij de uitgangspunten van het project aan. De gemeente Amsterdam was de eerste, waar de gemeenteraad in december 2000 met een motie de uitgangspunten van SKG onderschreef. De hoop groeide dat we onze doelstelling van 25 gemeenten zouden halen.
De norm is, vinden wij, dat een Schone Kleren Gemeente minimaal 70 procent van het bedrijfskledingbudget bij bedrijven wordt ingekocht, die een goede en onafhankelijke, helder controleerbare gedragscode hebben op het gebied van arbeidsnormen en milieu. Daarnaast moet een Schone Kleren Gemeente kledingwinkels in de eigen gemeente oproepen zich aan te sluiten bij Fair Wear Foundation. Ook moet ze de activiteiten op dit gebied van lokale organisaties en groepen ondersteunen. Tot op heden is er nog geen gemeente die daaraan voldoet.

Van onderaf
In het begin van de campagne leek het erop dat de politieke en ambtelijke molens in onze richting begonnen te werken. Maar anderhalf jaar later werd het duidelijk dat er feitelijk niets gebeurde met de uitspraken van de gemeenteraden. Iets zeggen is toch wat anders dan iets doen.
In 2002 hebben we daarom een onderzoek uitgevoerd naar de inkooppraktijk van de gemeente Amsterdam. De conclusie was dat er op Schone Kleren-gebied niets gebeurde. Inkopers en ook directeuren van gemeentelijke diensten en bedrijven bleken er niet van op de hoogte. Ook in andere gemeenten was dat de oorzaak dat we geen vooruitgang boekten.
In 2003 heeft SKK het roer omgegooid en is gemeenten van onderaf gaan benaderen. De campagne richt zich nu - tijdelijk - direct op ambtenaren die over de inkoop van dienstkleding gaan. Met hen bekijken we wat de
Schone Kleren Gemeente
is een gezamenlijk project van de Schone Kleren Kampagne (SKK), de Landelijke India Werkgroep (LIW) en Goede Waar & Co. Het doel is om op gemeentelijk niveau het draagvlak voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te vergroten en om lokale politici, gemeenteraden en consumenten te betrekken bij activiteiten die erop gericht zijn om 'schone kleren' in de winkels te krijgen. Gemeenten worden aangesproken op hun rol als voorbeeldconsument.
beste weg is naar een draagvlak voor SKG in de gemeentelijke organisatie. En hoe we daar beleid op kunnen bouwen. We willen zo een beperkt aantal gemeenten grote stappen laten zetten en ze zelfs Schone Kleren Gemeente laten worden. Dan kunnen we die daarna als voorbeeld voor andere gemeenten gebruiken. Maar zover is het nog niet.

Handreiking Schone Kleren
De gemeenten Amsterdam en Utrecht zijn een aardig eind op weg. De hoofdstad heeft op 26 maart een "Handreiking Schone Kleren" in boekvorm uitgegeven met tips en aanwijzingen voor gemeentelijke inkopers van schone dienstleiding. De handreiking is opgesteld in samenwerking met SKK.
Utrecht en SKK hebben op 19 februari een werkconferentie georganiseerd. Daarbij waren aanwezig inkopers en beleidsmedewerkers van de gemeente Utrecht (ook de inkoper van het Centraal Museum) en van de gemeente Leusden. SKK heeft op die conferentie ook een tool voor inkopers en beleidsmedewerkers gepresenteerd. De tool is te vinden op onze website onder Kampagne, SKG. De tool geeft aandachtspunten, uitleg over begrippen en dingen waaraan je moet denken, als je vragen stelt aan een leverancier of beleid wilt ontwikkelen voor de inkoop van schone dienstkleding.
De resultaten van de conferentie waren:

  • Iedereen deelde de intentie een Schone Kleren Gemeente te worden.
  • Voorlopig wordt schone kleding als wens opgenomen worden in het bestek, later kan het als eis worden geformuleerd.
  • Een raadsvoorstel is in voorbereiding genomen om vanaf het hoogste gemeentelijke niveau deze manier van inkoop vast te leggen.

Met de steun in de rug van twee grote gemeenten hoopt de Schone Kleren Kampagne ook andere gemeenten van een Schone Kleren-beleid te overtuigen. Het politieke draagvlak is er wel. De verwachting is dat we binnen enkele maanden al de eerste Schone Kleren Gemeente kunnen huldigen. De gemeente Leusden bleek tot haar stomme verbazing de dienstkleding al in te kopen bij een bedrijf dat zich aansluit bij de Fair Wear Foundation. Leusden kan daar als kleine gemeente makkelijk beleid van maken en is dan meteen de eerste Schone Kleren Gemeente.


LIW in de PERS Schone Kleding Home Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 7 april 2004