terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Staatscourant, 12-12-2002      

Wijn wil platform voor maatschappelijk ondernemen

DEN HAAG - Het ministerie van Economische Zaken gaat een overlegplatform oprichten waarin verschillende thema's, die verband houden met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), in rondetafelgesprekken kunnen worden besproken.

Demissionair staatssecretaris Wijn van Economische Zaken kondigde dit voornemen woensdag aan tijdens een bijeenkomst met een aantal NGO's, die hem een gemeenschappelijk MVO-referentiekader aanboden. Bedrijven, vakbonden, intermediaire organisaties en NGO's zullen worden uitgenodigd zitting te nemen in het platform. Het ministerie wil 'voeling houden met het veld' door een wisselende samenstelling per thema. Volgens Wijn wordt op deze manier een constructieve bijdrage geleverd aan de dialoog met bedrijven, brancheorganisaties en de Nederlandse overheid.
   Milieubewegingen, mensenrechtenorganisaties en andere maatschappelijk georiënteerde groeperingen werden woensdag vertegenwoordigd door G. Oonk, coördinator bij de Landelijke India Werkgroep (LIW). 'Vaak worden de bestaande gedragscodes die gebaseerd zijn op internationale verdragen over milieu en arbeidsrecht, versnipperd toegepast bij de beoordeling van activiteiten van bedrijven. In het gemeenschappelijk MVO-referentiekader hebben wij alle verdragen op een rij gezet en de bepalingen die van toepassing zijn op het bedrijfsleven, eruit genomen. Daardoor kunnen wij bedrijven beter wijzen op de moreel-politieke verplichtingen die zij hebben ten opzichte van hun werknemers en bij hun bedrijfsvoering.'
 &nbsop; Oonk staat zeer positief tegenover de oprichting van een overlegplatform: 'Het geeft ons de mogelijkheid om zaken aan te kaarten bij zowel de overheid als het bedrijfsleven. Alle partijen zijn bij het platform betrokken. Dat kan een stimulans betekenen voor de voortzetting van het proces dat gericht is op maatschappelijk verantwoord ondernemen. We hopen dat onze normen, zoals transparantie bij de bedrijfsvoering en een onafhankelijke beoordeling van de activiteiten, daardoor verder geïmplementeerd kunnen worden in het bedrijfsleven.'
   Ook vanuit de vakbondshoek wordt in eerste instantie niet negatief gereageerd op de mogelijke oprichting van een VMO-platform. 'De FNV waardeert elk initiatief op het gebied van verantwoord maatschappelijk ondernemen. Het is een gebied waarop we zelf ook zeer actief zijn. Ons is echter nog niet geheel duidelijk wat de staatssecretaris met het platform wil. Er zijn al meer van dergelijke platforms en discussiefora, dus we willen eerst weten wat de precieze inhoud van het plan is,' aldus een woordvoerder van de vakcentrale FNV.
   'Op zich is het goed dat er gezamenlijk overleg over maatschappelijk verantwoord ondernemen plaatsvindt,' geeft R. Beckers, voorzitter van de stichting Natuur en Milieu, aan. Toch plaatst ook zij kanttekeningen bij het plan van Wijn. 'Bedrijven hebben in de afgelopen jaren al een enorme inhaalslag gemaakt. Het platform mag geen alibi worden om niets meer te doen. We moeten ervoor waken dat we alleen overleggen en geen besluiten nemen. Maar daar zijn we zelf bij, want wij willen graag deelnemen aan het overleg.terug

LIW IN 'T NIEUWS

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

HOME Landelijke India Werkgroep

MVO-Platform

Landelijke India Werkgroep - 16 december 2002