Landelijke India Werkgroep

(25-1-2012)

download MVO Referentiekader 2012

MVO Platform publiceert nieuw MVO Referentiekader


Een nieuw Referentiekader voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) maakt duidelijk wat MVO moet inhouden volgens het MVO Platform, een netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties en vakbonden. De Landelijke India Werkgroep is actief lid van het MVO Platform.

Het MVO Platform benadrukt dat MVO verankerd moet zijn in nationale wetgeving en internationaal overeengekomen normen en principes over goed bestuur en verantwoord maatschappelijk gedrag. Het referentiekader verwijst naar een breed gedragen, en recent flink aangescherpt, internationaal kader van normen rond MVO:

  • De VN Principes voor mensenrechten en bedrijfsleven;
  • De, recent herziene, OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, waarin mensenrechten, ketenverantwoordelijkheid, due diligence en leefbaar loon expliciet zijn opgenomen;
  • ISO 26000, een richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties die zowel normen stelt als richtlijnen geeft voor de uitvoering.
Met dit referentiekader maakt het MVO Platform duidelijk welke verwachtingen het heeft van het bedrijfsleven. Daarnaast vraagt het MVO Platform van de Nederlandse overheid een MVO-beleid dat verder gaat dan alleen aanmoedigen. De overheid zou expliciet duidelijk moeten maken wat minimaal van bedrijven wordt verwacht als het gaat om het respecteren van milieu, arbeids- en mensenrechten in binnen- en buitenland, dit moeten bekrachtigen in beleid en wetgeving en hierop toezien. De genoemde internationale richtlijnen, door Nederland onderschreven, vormen daar een uitstekende basis voor. Dit referentiekader kan dienen als inspiratiebron voor een dergelijke beleid.

Download MVO Referentiekader (668 kB)
Landelijke India Werkgroep - 25 januari 2012