Landelijke India Werkgroep

Minister Ploumen zegt Kamer meer informatie toe over inzet op kinderarbeid en MVO in handelsmissie


LIW, 29-4-2016


"De VVD-fractie steunt de Stop Kinderarbeid-coalitie in haar aanbeveling dat kinderarbeid meer aan bod zou moeten komen tijdens economische missies. Mijn buurman sprak daar ook al over. In deze rapportage wordt het onderwerp echter nergens genoemd. Kan de minister aangeven of kinderarbeid wel ter sprake is gekomen tijdens de bezoeken?"


Dat zei VVD-Kamerlid Fred Teeven tijdens het Kamerdebat van 7 april jl. over 'Economische missies en handelsbevordering'. De buurman naar wie hij verwees was Kamerlid Vos van de PvdA. Deze zei: "In het bijzonder zou ik van de minister graag een toelichting willen op het afwegingskader op grond waarvan zij mensenrechten en met name kinderarbeid meeneemt in haar missies. Daarover heb ik niets kunnen teruglezen. Ik zou het heel erg op prijs stellen als de minister daarop nog wat zou willen ingaan."

Agnes Mulder van het CDA ging vroeg wat algemener naar toekomstige missies: "In 2016 gaat Nederland weer op interessante missies, maar ook weer naar landen waar de risico's volop aanwezig zijn. Ik heb het dan over China, Turkije, Iran en India. Hoe gaat de minister het gesprek met de bedrijven aan over hun rol in het ontwikkelingsbeleid op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen?"

Brief Stop Kinderarbeid en LIW
De Kamerleden refereerden met hun opmerkingen naar een brief van Stop Kinderarbeid en de Landelijke India Werkgroep (LIW) aan de leden van de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van de Tweede Kamer. Stop Kinderarbeid en LIW lieten daarin weten: "Het valt ons op dat het woord kinderarbeid in geen van de landenverslagen van de 19 missies voorkomt die in de tweede helft van 2015 hebben plaatsgevonden terwijl het toch een prioriteit in het BuHos en BZ is en elk verslag een vaste passage bevat over Mensenrechten en MVO."

Stop Kinderarbeid en de LIW voegden daaraan toe: "In bijna alle bezochte landen is er substantieel sprake van kinderarbeid, namelijk in: Liberia, Sierra Leone, Guinee, Mexico, Brazilië, Turkije, China, VS (vooral in de landbouw), Zuid-Afrika, Kazakhstan, Colombia, Saoudi Arabië (o.a. kinderen uit Yemen voor seksuele uitbuiting en dwangarbeid), Palestijnse gebieden (ook producten voor Israël), Iran, Rwanda, Bangladesh, Ethiopië en Oekraïne (de laatste vijf betrof inkomende missies)."

Stop Kinderarbeid en LIW kaarten ook breder het onderwerp MVO in handelsmissies aan: "Aandacht voor/gesprekken over productieketens van (deelnemende) Nederlandse bedrijven hebben we niet in de verslagen kunnen vinden, behalve een verwijzing naar de textielsector in Bangladesh. Dit terwijl Nederlandse bedrijven toch een verklaring moeten tekenen over het naleven van de OESO Richtlijnen voor Multinationale Bedrijven. Uit de verslagen blijkt niet of daar in het kader van missies ter plaatste gesprekken over zijn, initiatieven tot verbetering worden genomen e.d." De conclusie van beide organisaties is "dat de huidige rapportage over MVO en Mensenrechten in het verslagen van de handelsmissies sterk tekort schiet."

Aanbevelingen
In een viertal aanbevelingen benadrukten Stop Kinderarbeid en LIW dat veel meer aandacht in de missies voor kinderarbeid, andere misstanden én het weken aan oplossingen in productieketens van Nederlandse bedrijven nodig is. Een daarvan is: "Kinderarbeid, dwangarbeid en arbeidsrechten/eerlijk werk zouden – indien relevant en dat zal meestal het geval zijn – in alle te bezoeken landen aan bod moeten komen." En een tweede: "Deelnemende bedrijven zou verplicht moeten worden over hun MVO-inspanningen in het kader van de missie (en mogelijk breder) te rapporteren met de OESO Richtlijnen als richtsnoer."

Ploumen: integreren mensenrechten in handelsmissies
Minister Ploumen reageerde op de vragen van de Kamerleden met de toezegging dat er vóór de zomer "een aparte brief komt over de wijze waarop we mensenrechten integreren in de handelsmissies, wat daaraan voorafgaat en wat daarna komt", en zei daarover onder meer: "Mensenrechten en IMVO [Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen] zijn buitengewoon belangrijk in de handelsmissies die wij ondernemen. Er is sprake van een geďntegreerde benadering. Niet alleen ter plekke wordt daaraan aandacht besteed, maar ook in de voorbereiding." En: "Per land zetten wij een beleid in dat niet alleen uitgevoerd wordt tijdens de handelsmissie, maar ook daarna, niet alleen door mij maar ook door de andere collega's... Soms is het lastig om te zeggen dat een handelsmissie specifiek het een of het ander heeft opgeleverd. Het is het resultaat van een bredere inzet. We doen ook meer dan alleen maar bilaterale gesprekken. De ILO wordt ingeschakeld, we hebben workshops met bedrijven, NGO's en overheden; kortom, het maakt onderdeel uit van een langer lopende, context-specifieke inzet... Dat maakt het ook wel moeilijk om er in de rapportage iets specifieks over te zeggen. Ik snap de wens die door meerdere Kamerleden is geuit. We willen er eigenlijk wat meer over horen."

Fred Teeven bedankte de Minister voor "de toezegging dat zij in de rapportages het onderwerp ‘kinderarbeid’ een prominentere plaats zal geven."


Het volledige verslag van het AO Economische missies en handelsbevordering
De brief van Stop Kinderarbeid en LIW aan de Tweede Kamer
Landelijke India Werkgroep 29 april 2016