terug
11-7-2008

Nederland geeft prioriteit aan strijd tegen kastendiscriminatie


Terwijl de Europese Unie en Nederland nog niet zo lang geleden op fluistertoon over de discriminatie en achterstelling van de 260 miljoen Dalits (‘kastelozen’) spraken, wordt het onderwerp nu als een belangrijke prioriteit van het mensenrechtenbeleid gezien.

Op 9 juni jl. liet Minister Verhagen in verband met de achtste zitting van de Mensenrechtenraad aan de Kamer weten dat, naast marteling en geweld tegen vrouwen, kastendiscriminatie een van de drie thematische prioriteiten is. Verhagen schreef daarover aan de Kamer: ‘Nederland zal er op aandringen dat de Europese Unie het initiatief neemt om de Raad te vragen opvolging te geven aan de door de voormalige Subcommissie voor de mensenrechten opgestelde rapporten inzake discriminatie op basis van werk en afkomst (kastendiscriminatie).’

Het komt er op neer dat er een rapport van de Speciale VN Rapporteurs Prof. Chung en Prof. Yokata ligt met concrete principes en richtlijnen hoe kastendiscriminatie bestreden kan worden. Deze richtlijnen moeten nu eerst door de Mensenrechtenraad worden aangenomen en wellicht later door andere VN organisaties. Ze kunnen dan als richtsnoer gaan dienen voor hoe regeringen, internationale organisaties maar ook bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen bijdragen aan bestrijding van discriminatie en achterstelling op basis van kaste.

Tijdens de laatste bijeenkomst van de Mensenrechtenraad is het nog niet gelukt om het onderwerp goed te agenderen, maar ook de EU staat er nu achter. Op 8 juli schreef Minister Verhagen daarover aan de Kamer:
‘De EU is er niet in geslaagd een aanvaardbare formule te vinden waarmee de studie van de Subcommissie van de vroegere Mensenrechtencommissie naar discriminatie gebaseerd op werk of afkomst kon worden doorgestuurd naar de Mensenrechtenraad. Binnen deRaad bestaat onenigheid over de vraag welke studies van de Subcommissie basis moeten vormen voor besluitvorming door de Raad.’
De EU geeft nog niet op. Daarover zegt Verhagen: ‘De EU, sterk voorstander van een resolutie over kastendiscriminatie, zal deze kwestie nu beter voorbereid tijdens de negende zitting van de Raad in september opbrengen.’

Dalit Netwerk Nederland

Noot
In het recente Jaarverslag 2007 van het International Dalit Solidarity Network (IDSN) vindt u meer informatie over de ontwikkelingen rond kastendiscriminatie binnen de VN en de EU en de bijdrage die IDSN – en het Dalit Netwerk Nederland – daaraan levert.
Landelijke India Werkgroep - 11 juli 2008